Danh sách học sinh học kỳ I năm học 2013-2014 được xét duyệt hưởng chế độ tiền ăn và nhà ở học sinh được hỗ trợ theo Quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ hai - 26/08/2013 21:59
Ngày 24/08/2013 của Hội đồng cấp trường THPT Chà Cang đã tiến hành xét duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ năm 2013 theo Quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Danh sách được lập sẽ được gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để đề nghị Sở xét duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ cho học sinh.
Học sinh ở KTX THPT Chà Cang
Học sinh ở KTX THPT Chà Cang
TT Họ và tên Lớp Họ và tên cha mẹ
( hoặc người đỡ đầu)
Hộ khẩu thường trú
I. Học sinh trọ học trong trường      
1 Màng Hồng Đức 10A1 Màng Văn Vĩnh, Lâm Thị Cử Chiềng Nưa 2, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
2 Lò Văn Nhện 10A1 Lò Văn Sự, Lèng Thị Thanh Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
3 Lý A  Rùa 10A1 Lý Chờ Hù, Hờ Thị Dưa Bản Ngài Thầu 1, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
4 Poòng Thị Nhiên 10A1 Poòng Văn Nguyên, Chim Thị Na Pa Tần, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
5 Giàng A Sinh 10A1 Giàng Bùa Ký, Tráng Thị Mái Nậm Tắt 2, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên 
6 Giàng Thị  Thủy 10A1 Giàng Seo Lẻng, Sùng Thị Dín Huổi Lụ I, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
7 Hùng Thị  Phương 10A1 Hùng Văn Song, Khoàng Thị On Nà Khoa, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
8 Poòng Thị  Huyền 10A1 Poòng Văn Vấn, Lò Thị Bình Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
9 Lùng Văn Đạo 10A1 Lùng Văn Sơn, Khoàng Thị Vinh Bản Nà Khoa, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
10 Chảo A Chản 10A1 Chảo Sèng Ngan, Tẩn A Lai Vàng Đán, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
11 Điêu Thị Duyên 10A1 Điêu Văn Phình, Lò Thị Cúc Chiềng Nưa , Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
12 Mùa Thị Chà 10A2 Mùa A Chảo, Giàng Thị Chư Bản Tàng Do, xã Chà Cang, Nậm Pồ,  Điện Biên
13 Hờ A Chúng 10A2 Hờ A Páo, Hoàng Thị Mủa Bản Nậm Nhừ 2, xã Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
14 Thào A Cú 10A2 Thào A Chu, Mùa Thị Sua Bản Ham xoong 1, xã Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
15 Lò Văn  Cương 10A2 Lò Văn Binh, Điêu Thị Đặm Bản Chiềng Nưa 2, xã Si Pa Phìn, Nậm pồ,Điện Biên
16 Tráng A Dế 10A2 Tráng A Dế, Hạng Thị Pài Bản Nậm Tắt, xã Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
17 Giàng A Dơ 10A2 Giàng A Lử, Thào Thị Sú Bản Nậm Tắt 1, xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
18 Mùa A Dơ 10A2 Mùa A Sinh, Lý Thị Mo Bản Nậm Đích, xã Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
19 Vàng Thị  Gống 10A2 Vàng A Nắng, Giàng Thị Pai Bản Nậm Đích, xã Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
20 Hờ A  Hảng 10A2 Hờ A Di, Lý Thị Dợ Bản Ngài Thầu 1, xã Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
21 Điêu Thị Hoà 10A2 Điêu Văn Thiềng, Vàng Thị Nhiêu Bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
22 Giàng A Kỷ 10A2 Giàng A Vảng, Tráng Thị Sú Bản Nậm Tắt, xã Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
23 Hờ A  Lai 10A2 Hờ Gà Chai (đã mất), Lý Thị Phính Bản Ngài Thầu 1, xã  Nà Bủng, Nậm pồ, Điện Biên
24 Lý A Lâu 10A2 Lý Mõ Già, Hờ Thị Su Bản Ngài Thầu 1, xã  Nà Bủng, Nậm pồ, Điện Biên
25 Lò Văn  Lợi 10A2 Lò Văn Dung, Lò Thị Mừng Bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
26 Chảo A Lủ 10A2 Chảo Cáo Chòi, Chảo Phể Sinh Bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
27 Vàng A  Lừ 10A2 Vàng A Lù, Mùa Thị Cá Bản Huổi Dạo 3, Xã Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
28 Thào A  Lữ 10A2 Thào A Chính, Hạng Thị Kín Bản Đệ Tinh 1, xã Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
29 Khoàng Văn Lưu 10A2 Khoàng Văn Phấn, Thùng Thị Thu Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
30 Cứ Thị  May 10A2 Cứ A Vảng, Vàng Thị Sau Bản Tàng Do, Nậm Tin ,  Nậm Pồ Điện Biên
31 Giàng A Nhù 10A2 Giàng A Kỹ, Hờ Thị Ly Bản Huổi Khương, xã Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
32 Giàng A Phổng 10A2 Giàng A Tráng, Mùa Thị Tú Bản Ham xoong 1, xã Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
33 Giàng A Po 10A2 Giàng A Sềnh, Ma Thị Cửa Bản Huổi Dạo, Xã Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
34 Thùng Thị       Vượng 10A3 Thùng Văn Thích, Khoàng Thị Tịnh Bản chăn nuôi xã Phìn Hồ,Nậm Pồ,Điện Biên
35 Khoàng Văn  Vươn 10A3 Khoàng Văn Quyến, Lò Thị Chậm Bản Chăn Nuôi, xã Phìn Hồ, Nậm Pồ,Điện Biên
36 Vàng A  Vảng 10A3 Vàng A Vư, Sùng Thị Hồ Bản Nậm Chua 4, xã Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
37 Vàng Thị  Uyên 10A3 Vàng Văn Viện, Lò Thị Hặc Bản Tân Lập Xã Siphaphin, Nậm Pồ, Điện Biên
38 Vàng Phù  Tua 10A3 Vàng Phủ Xèng, Séo Xào Xé Bản Nậm Ngà xã Nậm Chua, Nậm Pồ,Điện Biên
39 Lò Thị  Thính 10A3 Lò Văn Khuynh, Điêu Thị Thịnh Bản Chiềng Nưa 2 Xã Siphaphin, Nậm Pồ,Điện Biên
40 Thào A Sẩy 10A3 Thào A Nhà, Ma Thị Cá Bản Chăn Nuôi Xã Nà Khoa, Nậm Pồ,Điện Biên
41 Lường Thị  Oan 10A3 Đã Mất, mẹ Lò Thị Biên Bản Phiêng Ngúa xã Nậm Chua, Nậm Pồ,Điện Biên
42 Giàng A Nính 10A3 Giàng Nổ Làng, Mùa Thị Pá Bản Trên Nương Xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
43 Mùa A  Mình 10A3 Mùa A Tủa, Thào Thị Phính Bản Nà Bủng 1 xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
44 Lèng Văn  Lộc 10A3 Lèng Văn Yên, Poong Thị Đao Bản Vằng Xôn Xã Nậm Khăn, Nậm Pồ,Điện Biên
45 Lý Thị  Chơ 10A3 Lý Văn Inh, Lò Thị Sách Bản Nà Khoa xã Nà Khoa, Nậm Pồ,Điện Biên
46 Ma A Thào 10A3 Ma A Súa, Giàng Thị Xố Bản Nậm Chua 4, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
47 Lò Văn  Thuận 10A3 Lò Văn Hội, Thùng Thị Vinh Bản Nà hỳ xã Nà Hỳ 2, Nậm Pồ,Điện Biên
48 Mùa A  Tàng 10A3 Mùa Chớ Thào, Thào Thị Váng  Bản Nà Bủng 1 Xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
49 Giàng Thị Pày 10A3 Giang A Chù, Thào Thị Dế Bản Nà Bủng 1 xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
50 Thào Thị  Pàng 10A3 Thào A Làng, Sùng Thị Oang Bản Nà Bủng 1 xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
51 Giàng A  Nhè 10A3 Giàng giống De, Lý Thị Chu Bản Nậm Tắt, xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
52 Sùng A  Nhè 10A3 Sùng Chừ Dính,Hờ Thị Cở Bản Mạy Hốc Xã Phìn Hồ Nậm Pồ,Điện Biên
53 Poòng Văn Nam 10A3 Poòng Văn Tén, Khoàng Thị Thanh Bản chăn nuôi xã Phìn Hồ,Nậm Pồ, Điện Biên
54 Giàng Thị  Minh 10A3 Giang A Dơ, Vàng Thị Mú Bản Nậm Tắt, xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
55 Mùa A  Mìn 10A3 Mùa A Di, Giang Thị Bủa Bản Tàng Do Xã Nậm Tin, Nậm Pồ,Điện Biên
56 Mùa A  Lừ 10A3 Mùa A Sình, Giang Thị Mai Bản Ham xoong xã Vàng Đán, Nậm Pồ,Điện Biên
57 Vàng A  Giống 10A3 Vàng A Tùng, Sùng Thị Chú Bản Nà Bủng 1 Xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
58 Thào A Giàng 10A3 Thào A Khoa,Hạng Thị Sú Bản Nậm Tắt xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
59 Giàng A  Dơ 10A3 Giàng A Lông, Thào Thị Dúa Bản Huổi Dạo xã Vàng Đán, Nậm Pồ,Điện Biên
60 Giàng Thị  Dĩ 10A3 Giàng Mảng Lừ, Mùa Thị Thào Bản Nậm tắt, xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
61 Lý A Chư 10A3 Lý A Lềnh, Lụ Thị Cá Bản  Huổi Lụ 2 Xã Nậm Nhừ, Nậm Pồ,Điện Biên
62 Giàng A Chù 10A3 Giang A Trắng, Vàng Thị Ché Bản Nậm Tắt Xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
63 Cứ A Sàng 10A4 Cứ A Vảng, Vàng Thị Sao Bản Tàng Do, Nậm Tin,  Nậm Pồ, Điện Biên
64 Giàng A  Tùng 10A4 Giàng A Phềnh,Lù Thị Sai Bản Nậm Nhừ III, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
65 Lò Văn  Thủy 10A4 Lò Văn Quang, Lù Thị Ngân Bản Tân Lập, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
66 Ngải Seo  Vu 10A4 Ngải Lao Phế, Hồ Sừ Sía Bản Mo Công, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
67 Giàng A  Công 10A4 Giàng A Lồng, Hồ Thị Dở Bản Huổi Khương, Pa Tần,  Nậm Pồ, Điện Biên
68 Chảo Lù  Lang 10A4 Chảo Vần Tình, Lý Mùa Pham Bản Sín Chải II,Nà Hỳ, Nậm Pồ,  Điện Biên
69 Vàng A  Hầu 10A4 Vàng A Sèo, Lù Thị Ly Bản Nậm Nhừ III, Nà Khoa, Nậm Pồ,  Điện Biên
70 Điêu Chính  Hà 10A4 Điêu Chính Tọa, Lò Thị Phần Bản Tân Phong, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
71 Quàng Thị  Nước 10A4 Quàng Văn Diên, Lò Thị Hom Bản Phiêng Ngúa, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
72 Cà Thị  Lâm 10A4 Cà Văn Muôn, Quàng Thị Thương Bản Phiêng Ngúa,Nà Hỳ, Nậm Pồ,  Điện Biên
73 Triệu Hồng Vân 10A4 Triệu Hồng Vinh, Phùng Thị Mẫy Bản Huổi sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
74 Lò Văn  Chiến 10A4 Lò Văn Ón, Thùng Thị Vơn Bản Tân Lập, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
75 Tẩn Sí  Mẻ 10A4 Tẩn Thụ Chòi, Chảo Nẻ Nhàn Bản Huổi sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
76 Tẩn Lù Mẩy 10A4 Tẩn Diêu Sân, Tẩn Mí Lù Bản Sín Chải, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
77 Hùng Thị  Điệp 10A4 Hùng Văn Inh, Lý Thị Trang Bản Nà Khoa, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
78 Lò Thị Phượng 10A4 Lò Văn Lón, Tao Thị Ngân Bản Nậm Củng, Chà Tở, Nậm Pồ,  Điện Biên
79 Cầm Văn Linh 10A4 Cầm Văn Lâm, Bùi Thị Huệ Bản Nậm Chim I, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
80 Lò Văn  Lâm 10A4 Lò Văn Đoàn, Điêu Thị Thơ Bản Tân Lập, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
81 Tao Thị  Luyến 10A4 Tao văn Quân, Lèng Thị Hoa Bản Nậm Củng, Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
82 Ma A  Kính 10A4 Ma A Pao, Vàng Thị Chá Bản Huổi Dạo III, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
83 Vàng A  Ca 10A4 Vàng A Thào, Giàng Thị Tấu Bản Huổi Dạo III, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
84 Ma A  Dế 10A4 Ma A Sáng, Giàng Thị Sáng Bản Huổi Dạo III, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
85 Chảo Nẻ  Sinh 10A4 Chảo Nẻ Trình, Chảo Phạ Phin Bản Huổi sâu, Pa Tần,  Nậm Pồ, Điện Biên
86 Chảo Phạ  Phin 10A4 Chảo Trần Phin, Chảo Siểng Dảo Bản Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
87 Thào Thị  Pàng 10A4 Thào A Dùa, Mùa Thị Dở Bản Nậm Tắt 2, Nà Bủng,  Nậm Pồ,  Điện Biên
88 Giàng A  Sừu 10A4 Giàng A Tùng, Vàng A Vế Bản Huổi Dạo II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
89 Giàng A  Vàng 10A4 Giàng A Sang, Cháng Thị Cở Bản Nậm Hài, Chà Cang, Nậm Pồ,  Điện Biên
90 Thào Thị  Chu 10A4 Thào A Tàng, Mùa Thị Ché Bản Nậm Tắt 1, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
91 Phùng Ông Chẳn 10A4 Phùng Trần Seng, Phùng Mùi Nảy Bản Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ,  Điện Biên
92 Phàng Thị Sua 10A4 Phàng A Thề, Thào Thị Lử Bản Nà Bủng, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
93 Lò Thị Ánh 10A5 Lò Văn Phiển,Vàng Thị Việt Bản Chiềng Nưa II SiPaPhìn,Nậm Pồ,Điện Biên
94 Thào Thị  Chía 10A5 Thào A Di,Giang Thị Máng Bản Nậm Tắt 2,Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
95 Tẩn Ngánh Chiêu 10A5 Tẩn Chiển Chiêu,Chảo Nẻ Siêng Huổi Sâu,Pa TầnNậm Pồ, Điện Biên
96 Thào A  Chờ 10A5 Thào A Ly, Sùng Thi Dí Bản Nậm Tắt 1,Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
97 Giàng A  Hồ 10A5 Giàng A Hờ, Giàng Thị Chứ Bản Ham Xoang 2, Vàng Đán, Nậm pồ, Điện Biên
98 Chảo Sủ Chòi 10A5 Chảo Dào Chòi,Chảo Liềm Kiêm Bản Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
99 Giàng A Chứ 10A5 Giang A Súa,Hờ Thị Cớ Bản Huỗi Khương1,Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
100 Sùng Thị  Dí 10A5 Sùng A Pao,Vàng Thị Chấu Bản Tàng Do, Nậm Tin,Nậm Pồ,Điên Biên
101 Thào Thị Dợ 10A5 Thào A Tính,Lừu Thị Say Bản Nậm Chua III, Nà Khoa,Nậm Pồ,Điện Biên
102 Giàng Tiến Dũng 10A5 Giang A Phổng,Mùa Thị Hồ Bản Nậm Tắt 2,Nà Bủng,Nậm pồ,Điện Biên
103 Thào Thị  Gầu 10A5 Thào A Dình,Sùng Thị Sơ Bản Nậm Nhừ 3,Nà Khoa,Nậm Pồ,Điện Biên
104 Giàng A Hòa 10A5 Giàng A Nếnh,Tỉnh Thị Chá Bản Huổi Dạo 2,Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
105 Lèng Thị Hoài 10A5 Lèng Văn Hóa,Thùng ThịVơn Bản Nà Hỳ, Nà Hỳ,Nậm Pồ,Điện Biên
106 Chảo San Kiên 10A5 Chảo Nẻ Trình,Chao Pham Trình Bản Huổi Sâu,Pa Tần,Nậm Pồ,Điện Biên
107 Ma A Ký 10A5 Ma A Páo,Tráng Thị Chư Bản Huỗi Dạo,Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
108 Giàng Thị Lỳ 10A5 Giang A Lử,Thào Thị Sú Bản Nậm Tắt 1,Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
109 Lò Văn  Nghĩa 10A5 Lò Văn Gíap,Điêu Thị Niệm Chiềng Nưa II, Si Pa Phìn,Nậm Pồ,Điện Biên
110 Lò Thanh Ngữ 10A5 Lò Văn Nguynh,Màng Thị Vóng Chiềng Nưa I, SiPaPhìn,Nậm Pồ,Điện Biên
111 Lường Văn  Phòng 10A5 Lường Văn Minh,Lường Thị Hịa  Phiêng Ngúa,Nà Hỳ,Nậm Pồ, Điện Biên
112 Giàng A  Phử 10A5 Giang A Thông,Lý Thị Dung Bản Địa Pua,Phìn Hồ,Nậm Pồ,Điện Biên
113 Hạng A Phủng 10A5 Hạng A Pao,Lầu Thị Sơ Bản Huổi Lụ III, Nà Khoa,Nậm Pồ,Điện Biên
114 Vàng Thị Hồng 10A5 Khoàng Văn Chiệm,Lò Thị Điều Chiềng Nưa I, Si pa phìn,Nậm Pồ,Điện Biên
115 Hờ A Su 10A6 Hờ A Tủa,Lý Thị Lỳ Bản Ngải Thầu I,Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
116 Ngải Thùng  Khoản 10A6 Ngải Lao Mý, Lừu A Hóa Bản Mo Công,Phìn Hồ,Mường Chà,Điện Biên
117 Thào Thị  Mò 10A6 Sung Chừ Dinh, Hồ thị Cổ Bản Mốc 4,Phìn Hồ, Nậm pồ, Điện Biên
118 Lùng Văn Vũ 10A6 Lùng Văn Bơn, Khoàng Thị phung Nà Khoa-Nậm Pồ-Điện Biên
119 Điêu Ngọc  Huế 10A6 Điêu Văn Luyến, Vàng Thị Bún Bản Tân Lập,Sipaphin,Nậm Pồ,Điện Biên
120 Lò Văn  Lâm 10A6 Lò Văn Nhiện, Lù Thị Ngoạn Bản Tân Lập,Sipaphin,Nậm Pồ,Điện Biên
121 Vàng A  Vần 10A6 Vàng A Quang, Giàng Thị Sử Bản Huổi Nụ 1,Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
122 Triệu Mể Tình 10A6 Triệu Cáo Phin, Chảo Phể Dảo Bản Huổi Sâu-Pa Tần- Nậm Pồ-Điện Biên
123 Lò Thị  Hằng 10A6 Lò Văn Lọ, Lò Thị Ngốn  Bản Tân Phong, Sipaphin, Nậm Pồ-Điện Biên
124 Phàng A Sùng 10A6 Phàng A Thề, Thào Thị Lư Bản Nà Bủng II,Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
125 Thào A Vành 10A6 Thào a Dơ, Mùa Thị Dậu Bản Nậm Thà Nà,Pa Tần,Nậm Pồ,Điện Biên
126 Lường Văn Dương 10A6 Lường Văn Hải, Lường Thị Doa Nà Hỳ,Nậm Pồ,Điện Biên
127 Khoàng Văn  Tình 10A6 Khoàng Văn Phanh, Cà Thị Điêu Nà Khoa-Nậm Pồ-Điện Biên
128 Thào Thị  Xú 10A6 Thào Seo Lao, Hoàng Thị Dí  Bản Nà Bủng, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
129 Lò Văn Sơn 10A6 Lò Văn Loạn, Điêu Thị Hiên Bản Chiềng Nưa 1, Sipaphin, Nậm Pồ, Điện Biên
130 Giaàng A Sang 10A6 Giàng A Giang, Thào Thị Thề Tàng Do, Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
131 Vàng A Chà 10A7 Vàng A Tàng, Hạng Thị Pai Nậm Đích - Chà Nưa , Nậm pồ- Điện Biên
132 Mùa A  Chang 10A7 Mùa A sở, Thào Thi Phua Nậm Đích - Chà Nưa -  Nậm pồ - Điện Biên
133 Vàng A Chầu 10A7 Vàng A Vảng, Sùng Thị Trư Nậm Đích - Chà Nưa, Nậm Pồ - Điện Biên
134 Vàng A Cú 10A7 Vàng A Vảng, Thào Thị Sú Nậm Chẩn 3 - Nà Khoa  Nậm Pồ- Điện Biện
135 Lò Văn Đoàn 10A7 Lò Văn Kiểm, Lèng Thị Phiêu Phiêng Ngúa - Nà Hỳ- Nậm pồ, Điện Biên
136 Giàng Seo Dũng 10A7 Giàng A Phàng, Mùa Thị Như Nậm Thà Là - Pa Tần , Nậm Pồ- Điện Biên
137 Lò Văn Ngôn 10A7 Lò Văn Nguynh, Màng Thị Võng Chiềng Nưa - SiPaPhìn- Nậm Pồ- Điện Biên
138 Điêu Thị Oánh 10A7 Điêu Văn Chiêm, Lò Thị Toán Chăn Nưa- Phìn Hồ- Nậm Pồ- Điện Biên
139 Thào A  Sáng 10A7 Thào A Di, Giàng Thị Chính Nậm Tắt, Nà Bủng - Nậm pồ - Điện Biên
140 Thào A  Sánh 10A7 Thào A Tính, Kiều Thị Sai Nà Khoa, Nậm Pồ- Điện Biên
141 Sùng A Tháng 10A7 Sùng A Tùng, Sình Thị Chữ Bản Huổi Vang - Nậm Khăn- Nậm Pồ- Điện Biên
142 Mùa A  Thò 10A7 Mùa A Páo, Thào Thị Pàng Nậm Đích - Chà Nưa , Nậm Pồ- Điện Biên
143 Lèng Văn  Thuận 10A7 Lèng Văn Viên, Lò Thị Chiên Nậm Củng - Chà Tở - Nậm Pồ - Điện Biên
144 Mùa A  Ứ 10A7 Mùa A Pảnh, Thào Thị Váng  Nà Bủng 1, Nà Bủng, Nậm Pồ , Điện Biên
145 Vàng A Vần 10A7 Vàng Chẩn Phú, Vàng Thi Mang Nậm Nhừ 3 -Nà Khoa, Nậm Pồ - Điện Biên
146 Hạng A Vảng 10A7 Hạng A Kỷ, Thào Thị Pàng Bản Đệ Tinh I - Phìn Hồ, Nậm Pồ -Điện Biên
147 Thào A Tàng 10A7 Thào A Su, Mùa Thị Máy Bản Nậm Thà Nà, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
148 Lý Thị Duyên 10A7 Lý Văn Đăm, Chảo Thị Phung  Bản Lả Chà, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
149 Chảo A  Dao 11B1 Chảo Pả Cuổi, Chảo A Lưu Sín Chải 2, Nà Hỳ, Nậm Pồ, ĐB
150 Mùa A  Lo 11B1 Mùa A Lừ, Thào Thị Dợ Bản Tàng Do, Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
151 Lò Thị  Loan 11B1 Lò Văn Nhân, Điêu Thị Hòa Bản Nà Hỳ 1, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
152 Sùng A  Mang 11B1 Sùng Chứ Phè, Vừ Thị Sê Bản Huổi Chá, Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên
153 Giàng Phàn Pao 11B1 Giàng Xoang Phù, Chảo Diêu Mẩy Bản Sín Chải 1, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
154 Vàng A Phổ 11B1 Vàng A Tủa, Cư Thị Trá Bản Huổi Dạo 2, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
155 giàng Seo  Sử 11B1 Giàng Seo Dì, Cư Thị Chứ Bản Huổi Dạo , Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
156 Lý A Súa 11B1 Lý  A Pao, Giàng Thị Dung Bản Huổi Lụ 2, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, ĐIện Biên
157 Poòng Văn  Thiếp 11B1 Poòng Văn Phóng, Lò Thị Hòa Bản Vằng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
158 Lò Thị Hồng Tuyết 11B1 Lò Văn Dính, Lường Thị Hồng Bản Nà Hỳ 1, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
159  Chảo Nẻ Kiên 11B1 Chảo Kiểm Dảo, Phàn San Mẩy Bản Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
160 Chảo Phăm Chòi 11B2 Chảo Dào Kiêm - Chảo Nẻ Tá Huổi Sâu - Pa Tần - Nậm Pồ
161 Lò Văn  Cư 11B2 Lò Văn Oán - Lò Thị Yên Phiêng Ngúa - Nà Hỳ - Nậm Pồ
162 Chảo Nẻ Dùn 11B2 Chảo Cáo Dảo - Chảo Mể Sinh Huổi Sâu - Pa Tần - Nậm Pồ
163 Tráng A  Lử 11B2 Tráng A Chù - Hờ Thị Vàng Nậm Tắt II - Nà Bủng - Nậm Pồ
164 Thùng Thị Mai 11B2 Thùng Văn Chăng - Lò Thị Phong Nà Hỳ I - Nà Hỳ - Nậm Pồ
165 Hạng A  Mang 11B2 Hạng A Phử - Cháng Thị Chá Thà Là - Pa Tần - Nậm Pồ
166 Khoàng Văn Mông 11B2 Khoàng Văn E - Khoàng Thị Siêng Nậm Ngà I - Nà Hỳ - Nậm Pồ
167 Tao Văn  Nhưỡng 11B2 Tao Văn Phong - Lò Thị Quýn Nà Hỳ I - Nà Hỳ - Nậm Pồ
168 Thào A  Phổng 11B2 Thào A Sèng - Giàng Thị Xú Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
169 Chảo Nẻ Phú 11B2 Chảo Cáo Phú - Chảo Mẻ Phin Huổi Sâu - Pa Tần - Nậm Pồ
170 Triệu Việt Phương 11B2 Triệu Hùng Vinh - Phùng Thị Mẩy Huổi Sâu - Pa Tần - Nậm Pồ
171 Tẩn A Sơn 11B2 Tẩn A Khé - Tẩn A Sếnh Sín Chải - Nà Hỳ - Nậm Pồ
172 Lèng Văn  Thuận 11B2 Lèng Văn Tân - Lò Thị Tâm Nà Hỳ II - Nà Hỳ - Nậm Pồ
173 Lò Văn Tủy 11B2 Lò Văn Ép - Lành Thị Dạn Nà Hỳ II - Nà Hỳ - Nậm Pồ
174 Lý Văn  Tuyên 11B2 Lý Văn Héo - Lèng Thị Hương Nà Hỳ I - Nà Hỳ - Nậm Pồ
175 Lò Văn  Bơn 11B2 Lò Văn Khiêm - Lò Thị Phong Phiêng Ngúa - Nà Hỳ - Nậm Pồ
176 Mùa A  Chung 11B2 Mùa A Páo - Giàng Thị Chá Bản Ham Xoong 2, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
177 Chảo Phăm Dảo 11B3 Chảo Nẻ Dảo, Lý Mể Siêng Bản Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
178 Lò Văn Đinh 11B3 Lò Văn Lún, Lò Thị Khoan Bản Tân Lập,  Si Pa Phìn,  Nậm Pồ, Điện Biên
179 Vàng Văn Dược 11B3 Vàng Văn Chuyên, Điêu Thị Ôn Bản Tân Lập,  Si Pa Phìn,  Nậm Pồ, Điện Biên
180 Lý Nải Guyện 11B3 Lý Nẩy Guyện, Lý Mẩy Phin Bản Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ,  Điện Biên
181 Khoàng Văn Hóa 11B3 Khoàng Văn Nói, Thùng Thị Chơ  Bản Nà Hỳ, Nà Hỳ,  Nậm Pồ, Điện Biên
182 Vi Văn Hóa 11B3 Vi Văn Thành, Khoàng Thi Quýn Bản Nà Hỳ, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
183 Khoàng Thị Hương 11B3 Khoàng Văn Nói, Thùng Thị Chơ  Bản Nà Hỳ,  Nà Hỳ,  Nậm Pồ, Điện Biên
184 Chảo San Kiêm 11B3 Chảo Chằn Kiêm, Chảo Chàn Tình Huổi Sâu,  Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
185 Giàng A Lềnh 11B3 Giàng A Dình, Sùng Thị Mỷ Bản Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
186 Mùa A Lềnh 11B3 Mùa A Hờ, Thào Thị Vắng Bản Nậm Chua, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
187 Mùa A Lông 11B3 Mùa A Chu, Vàng Thị Chư Bản Tàng Do, Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
188 Lường Văn Lún 11B3 Lường Văn Bình Bản Phiêng Ngúa, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
189 Thào Thị Mai 11B3 Thào A Di B, Quàng Thị É Bản Nậm Tắt II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
190 Khoàng Văn Minh 11B3 Khoàng Văn E, Giàng Thị Máng Bản Nậm Chua, Nà Hỳ,  Nậm Pồ, Điện Biên
191 Giàng A Mình 11B3 Giàng A Lồng, Hờ Thị Dợ Bản Huổi Khưa, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
192 Khoàng Văn Nghĩa 11B3 Khoàng Văn Ín, Thùng Thị Niệm Bản Chăn Nuôi, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
193 Thào A Nhà 11B3 Thào A Siêu, Sùng Thị Chu Bản Nậm Thà Là, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
194 Điêu Văn Nhiệm 11B3 Điêu Khắc Chẩm, Vàng Thị Ban Bản Tân Phong I,  Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
195 Giàng A Páo 11B3 Giàng Bề Di, Mùa Thị Dung Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
196 Lù A Phủ 11B3 Lù A Sùng, Giàng Thị Pao Bản Nậm Chua 5, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
197 Chảo Mể Sinh 11B3 Chảo Nẻ Trình, Chảo Pham Hang Bản Huổi Sâu,  Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
198 Lường Thị Thanh 11B3 Lường Văn Bình, Quàng Thị É Bản Phiêng Ngúa, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
199 Lò Văn Ti 11B3 Lò Văn Nan, Khoàng Thị Sên Bản Nậm Ngà, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
200 Giàng A Tỉnh 11B3 Giàng Xái Xía, Mùa Thị Mo Bản Nậm Chua, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
201 Lò Văn Toán 11B3 Lò Văn Yên, Thùng Thị Chiến Bản Nà Hỳ, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
202 Giàng A Tráng 11B3 Giàng A Náng, Thào Thị Sống Bản Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
203 Quàng Văn Tuấn 11B3 Quàng Văn Xuyên,Lường Thị Viên Bản Phiêng Ngúa, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
204 Thào A Vư 11B3 Thào A Tung, Thào Thị Sáng Bản Ham Xoong, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
205 Lò Văn Bình 11B4 Lò Văn Nhân, Lò Thị Phăm Tân Phong, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
206 Lý San Chòi 11B4 Ly Nhụn Chòi, Lý Mắn Lụa Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
207 Sùng A Cú 11B4 Sùng A Chinh, Sùng Thị Sái Bản Nà Bủng, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
208 Vàng A Dảnh 11B4 Vàng a Của, Dớ Thị Dung Bản Nậm Đích, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
209 Thao A De 11B4 Thào A Dính, Giàng Thị Sua Bản Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
210 Mùa Thị Dí 11B4 Mùa A Sẻng, Thào Thị Tró Bản Tàng Do, Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên
211 Điêu Thị Duyệt 11B4 Điêu Văn Phình, Lò Thị Cúc Chiềng Nưa I, SiPa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
212 Lò Văn Hưng 11B4 Lò Văn Tuấn, Lèng Thị Vin Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
213 Sùng A Ke 11B4 Sùng A Thảo, Giàng Thị Mênh Nà Bủng 2, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
214 Phùng ông Khé 11B4 Phùng Sếnh Khoáng, Phùng Mùi Phin Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
215 Lùng Thị Khuya 11B4 Lùng Văn Biên, Lùng Thị San Bản Nà Khoa, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
216 Chảo Nẻ Liềm 11B4 Chảo Siểng Heng, Chảo Mể Siêng Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
217 Là Văn Lường 11B4 Là Văn Chanh, Khoàng Thị Choong Nầm Ngà I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
218 Thào Thị Ly 11B4 Thào A Gió, Tráng Thị Xua Nậm Tắt 1, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
219 Quàng Văn Quỳnh 11B4 Quàng Văn Diên, Quàng Thị Cẩn Nà Hy I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
220 Thào A Sàng 11B4 Thào A Lú, Vàng Thị Pla Nậm Tắt 1, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
221 Chảo Sử Trình 11B4 Chảo Khé Dảo, Chảo Mể Loàng Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
222 Mùa A Vàng 11B4 Mùa Sếnh Chứ, Giàng Thị Mỷ Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
223 Sùng Thị Xê 11B4 Sùng Chứ Dính, Hờ Thị Cở May Hốc, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
224 Giàng A Xu 11B4 Giàng Súa Dơ, Tráng Thị Máng Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
225 Lò Thị  Sang 11B4 Lò Văn Dũng, Màng Thị Lý Chiềng Nưa, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
226 Thào A Chúng 11B5 Thào A Dơ, Mua Thị Lăn Bản Nậm Nhừ 2, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
227 Chảo Ông  Nghị 11B5 Chảo Sùng Quáng, Tẩn Mùi Phẩy Bản Vàng Đán, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
228 Chảo A Pà 11B5 Chảo Diền Cuổi, Tẩn Sì Mẩy Bản Nà Hỳ, Nà Hỳ, Nậm pồ, Điện Biên
229 Vàng A  Su 11B5 Vàng A Thề, Giàng Thị Dia Bản Nậm Chua I , Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
230 Mùa A Sì 11B5 Mùa A Sáng, Giàng Thị La Bản Ham Song, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
231 Vàng A  Phừ 11B5 Vàng A Páo, Giàng Thị Mỉ Bản Nậm Nhừ 2, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
232 Pòong Văn Hoàng 11B5 Poòng Văn Thương, Lèng Thị Văn Bản Vàng Xôn, Nậm Khăn, Nậm pồ, Điện Biên
233 Tẩn A Niền 11B5 Tẩn Mìn Chìu, Chảo Mý Mải Bản Nà Hỳ, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
234 Thào A Chinh 12C1 Thào Khái Mìn, Sùng Thị Dí Bản Huổi Lụ 2, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
235 Giàng A  Vàng 12C1 Giàng A Lừ, Thào Thị May Bản Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
236 Cư Thị  Mủa 12C1 Cư A Phần, Giàng Thị Chúng Bản Nậm Chẩn, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
237 Thùng Thị Kim 12C1 Thùng Văn Chiêu, Lường Thị Đim Bản Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
238 Giàng A Hạnh 12C1 Giàng A Vừ, Thào Thị Xay Bản Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
239 Thào A Sanh 12C1 Thào Vảng Pao, Giàng Thị Mái Bản Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
240 Thào A Dế 12C1 Thào Vảng Pao, Giàng Thị Mái Bản Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
241 Sùng A  Dung 12C1 Sùng A Tỉnh, Vừ Thị Xã Bản Huôi Khương, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
242 Hờ A Rùa 12C1 Hờ A Tùng, Hạng Thị Chu Bản Ngải Thầu I,Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
243 Hờ A Sinh 12C1 Hờ Lù Tủa, Lý Thị Ly Bản Ngải Thầu I,Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
244 Vàng A  Tùng 12C1 Vàng A Su, Lý Thị Xú Bản Nậm Đích, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
245 Lường Văn Thắm 12C1 Lường Văn Hải, Hà Thị Ngoan Bản Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
246 Vàng A  Công 12C1 Vàng A Táng, Hạng Thi Pai Bản Nậm Đích, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
247 Lường Thị  Chương 12C1 Lường Văn Chung, Lường Thị Tiên Bản Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
248 Vàng A  Cở 12C1 Vàng A Páo, Giàng Thị Mỷ Bản Nậm Nhừ II, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
249 Khoàng Thị  Mây 12C1 Khoàng Văn Quyn, Khoàng Thị Luyến Bản Chăn Nuôi, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
250 Giàng A Dế 12C1 Giàng Dủ Di, Vàng Thị Dai Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
251 Thào A  Sèng 12C1 Thào A Gió, Châu Thị Súa Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
252 Lò Thị Hà 12C1 Lò Văn Luyến, Lò Thị Hoa Bản, Phiềng Vai, Nậm Kè, Mường Nhé, Điện Biên
253 Vàng A  Chang 12C2 Vàng A Chư, Mùa Thị Dí Nậm Đích - Chà Nưa - Nậm Pồ
254 Thào A Chu 12C2 Thào A Sính, Giàng Thị Sống Nậm Tắt 1 - Nà Bủng - Nậm Pồ
255 Thào A Chứ 12C2 Thào A Màng, Vàng Thị Dính Nậm Tắt 1 - Nà Bủng - Nậm Pồ
256 Giàng A Chua 12C2 Giàng Chống Của, Hờ Thị Ly Huổi Khương - Nà Bủng - Nậm Pồ
257 Lò Văn Điện 12C2 Lò Văn Hặc, Lý Thị Pháng Nà Khoa - Nà Khoa - Nậm Pồ
258 Mùa A  Dơ 12C2 Mùa A Phừ, Vàng Thị Ché Ham Xoong 1 - Nà Bủng - Nậm Pồ
259 Lò Văn Duân 12C2 Lò Văn Đim, Lèng Thị Yêu Nà Hỳ - Nà Hỳ - Nậm Pồ
260 Chảo Mể Hang 12C2 Chảo Trần Phin, Chảo Lài Tình Huổi Sâu - Pa Tần - Nậm Pồ
261 Khoàng Thị  Ký 12C2 Khoàng Văn Mớ, Hồng Thị Thom Nà Khoa - Nà Khoa - Nậm Pồ
262 Hờ A  Lềnh 12C2 Hờ A Chá, Vàng Thị Lù Bản Chăn Nuôi - Nà Khoa - Nậm Pồ
263 Giàng A  Lử 12C2 Giàng A Sáu, Thào Thị Sua Nậm Tắt 1 - Nà Bủng - Nậm Pồ
264 Vàng A  Páo 12C2 Vàng A Sính, Ma Thị Cá Huổi Lụ 2 - Nà Khoa - Nậm Pồ
265 Thào A  Phú 12C2 Thào A Thống, Hạng Thị Pao Bản Chăn Nuôi - Nà Khoa - Nậm Pồ
266 Giàng A Thào 12C2 Giàng Súa Mang, Thào Thị Khua Nặm Tắt 2 - Nà Bủng - Nậm Pồ
267 Ma Thị Cống 12C3 Ma Văn Chiến,Giàng Thị Chá Bản Huổi Hâu,Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
268 Tao Văn Đại 12C3 Tao Văn Phương-Thùng Thị Liến Bản Nà Hỳ,Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
269 Giang Thị Dư 12C3 Giàng Seo Seng-Ma Thị Sơ Bản Huổi Hâu,Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
270 Tráng A Giàng 12C3 Tráng A Dế-Vàng Thị Mỷ Bản Nậm Tắt,Nà bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
271 Khoàng Thị Hạnh 12C3 Khoàng Văn Nói-Thùng Thị Chơ Bản Nà Hỳ,Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
272 Lùng Văn Hào 12C3 Lùng Văn Sơn-Lùng Thị Kiết Bản Quảng Lâm-Quảng Lâm-Mường nhé, Điện Biên
273 Khoàng Văn Hương 12C3 Khoàng Văn In-Thùng Thị Chẹn Bản Vàng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
274 Lèng Thị Linh 12C3 Lèng Văn Quyết-Khoàng Thị Phương Bản Nà Hỳ,Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
275 Thùng Văn Lợi 12C3 Thùng Văn Đức-Lò Thị Hương Bản Nà Hỳ I,Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
276 Chảo Pham Lụa 12C3 Chảo Dáo Lụa,Chảo Mể Hang Bản Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
277 Lò Văn Lực 12C3 Lò Văn Ủng,Tao Thị Phệ Bản Nà Hỳ,Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
278 Chảo Phể Mềnh  12C3 Chảo Siêng Tá-Chảo Nẻ Chòi Bản Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
279 Thùng Thị Minh 12C3 Thùng Văn Chăng-Lò Thị Phọng Bản Nà Hỳ I,Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
280 Cư A Pláu 12C3 Cư A Tráng-Lý Thị Dở Bản Ham Sông I,Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
281 Lường Văn Quyền 12C3 Lường Văn Dinh-Lường Thị Xuân Bản Phiêng Ngúa, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
282 Mùa A Sẩu 12C3 Mùa A Di-Giàng Thị Dủa Bản Tàng Do, Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
283 Giàng A Trang 12C3 Giàng Khoa Lồng-Hạng Thị Pàng Bản Đệ tinh I, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
284 Lò Văn  Tuyên 12C3 Lò Văn Dính-Lò Thị Hồng Bản Nà Hỳ ,Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
285 Khoàng Thị Tịch 12C3 Khoàng Văn Phanh, Cà Thị Điêu Bản Nà Khoa 2 xã Nà Khoa, Nậm Pồ,Điện Biên
285 Thào A  Chứ 12C4 Thào A Gió, Cháng Thị Sua Bản Nậm Tắt, Nà Bủng,   Nậm Pồ,  Điện Biên
287 Vàng A  Dơ 12C4 Vàng A Phứ, Giàng Thị Dông Bản Tàng Do, Nậm Tin, Nâm Pồ , Điện Biên
288 Thào A  Hạng 12C4 Thào A Páo, Sùng Thị Rùa Bản Đệ Tinh I,  Phìn Hồ, Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
289 Lí Văn  Lọm 12C4 Lí Văn Inh,  Lò Thị Sách Bản Nà Khoa, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
290 Lường Văn  Vũ 10A1 Lường Văn Ven, Poòng Thị Vận Bản Nậm Khăn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
291 Lường Thị  Sương 10A1 Lường Văn Thêm, Poòng Thị Việt Bản Nậm Khăn, Xã Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
292 Poòng Văn  Hiếu 10A4 Pòong Văn Von, Lèng Thị Pin Bản Nậm Khăn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
293 Poòng Văn Hoàn 12C2 Poòng Văn Von, Lò Thị Pịn Bản Nậm Khăn, Nậm Khăn,Nậm Pồ, Điện Biên
294 Poòng Văn  Thịnh 12C1 Poòng Văn Hặc, Lèng Thị Lý Bản Nậm Khăn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
295 Lèng Thị Thanh 12C2 Lèng Văn Phấn, Tao Thị Thiết Bản Nậm Khăn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
296 Poòng Văn  Dương 12C1 Poòng Văn Khóng,Lường Thị Ngon Bản Nậm Khăn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
297 Poòng Thị  Nhung 12C4 Poòng Văn Khánh, Lường Thị Thom Bản Nậm Khăn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
II. Học sinh trọ học ngoài trường      
1 Poòng Văn Duyên 10A1 Poòng Văn Chung, Lèng Thị Len Bản Pa Tần, Pa Tần, huyện Nậm Pồ
2 Mùa A Nếnh 10A1 Mùa Giảng Sếnh, Hờ Thị Chạy Huổi Khương 2, Nà Bủng, Nậm Pồ
3 Khoàng Thu Hà 10A1 Khoàng Văn Ánh,Vàng Thị Cảm Hô Đích, Chà Nưa, Nậm Pồ
4 Thùng Thị Hải Yến 10A1 Thùng Văn Kiệm, Lò Thị Xiên Bản Nậm Đích, Chà Nưa, Nậm Pồ
5 Ma A Công 10A1 Ma A Di, Giàng Thị Dí Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
6 Poòng Văn  Ngân 10A1 Poòng Văn Nguyn, Khoàng Thị Phương Pa Tần, Pa Tần, Nậm Pồ
7 Lò Thị  Dung 10A1 Lò Văn Sáng, Thùng Thị Lâm Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
8 Lèng Văn  Huế 10A1 Lèng Văn Tỉnh, Poòng Thị Vân Vàng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ
9 Chảo San Kiêm 10A1 Chảo San Trình, Chảo Mể Phi Bản Huổi Sâu, Xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ
10 Thào A Chớ 10A2 Thào A Phổng, Sùng Thị Chư Bản Nậm Hài, xã Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên
11 Sùng A Cú 10A2 Sùng A Phủ, Giàng A Sống Bản Nậm Nhừ 3, xã Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
12 Lò Văn  Hoà 10A2 Lò Văn Pánh, Điêu Thị Phón Bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
13 Vàng A  Khoa 10A2 Vàng A Nhà, Vàng Thị Hồ Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
14 Thào A Lềnh 10A2 Thào A Sáng, Vàng Thị Sáo Bản Huổi Đắp, Pa Tần , Nậm Pồ, Điện Biên
15 Poòng Thị Linh 10A2 Poòng Văn San, Thùng Thị Sương Bản Pa Tần, Xã Pa Tần, Nậm pồ, Điện Biên
16 Giàng Thị  Ly 10A2 Giàng A Châu, Vàng Thị Sa Bản Huổi Dạo, Xã Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
17 Lý Thị Sáng 10A3 Cứ A Dáo( bố dượng)Mùa Thị Chá Bản Nậm Chua 4 Xã Nậm Chua, Nậm pồ, Điện Biên
18 Cháng A Lừ 10A3 Cháng A Súa, Thào Thị Chư Bản Phìn Hồ Xã Phìn Hồ , Nậm Pồ,Điện Biên
19 Sùng A Dơ 10A3 Sùng A Di , Mùa Thị Dê Bản Hố Củng Xã Chà Tở, Nậm Pồ,Điện Biên
20 Thào A Do 10A3 Thào A Tủa,Giàng Thị Mẩy Bản Hố Củng Xã Chà Tở, Nậm Pồ,Điện Biên
21 Sùng A Di 10A3 Sùng giống Ự, giàng Thị Kia Bản Nậm Hài Xã Chà Cang, Nậm Pồ,Điện Biên
22 Mùa A Công 10A3 Mùa Sống Dế, Sùng Thị Lâu Bản Huổi Khương 2 xã Vàng Đán, Nậm Pồ,Điện Biên
23 Sùng A Bình 10A3 Sùng A Giàng, Thào Thị Dê Bản Hô Củng Xã Chà Tở, Nậm Pồ,Điện Biên
24 Poòng Văn  Phính 10A4 Poòng Văn Chanh, Thùng Thị Pín Bản Pa Tần-Pa Tần- Nậm Pồ-Điện Biên
25 Lường Văn  Quân 10A4 Lường Văn Ngon, Tao Thị Vương Bản Pa Tần-Pa Tần- Nậm Pồ-Điện Biên
26 Lường Văn  Tịnh 10A4 Lường Văn Ngoại , Tao Thị Phong Bản Pa Tần-Pa Tần- Nậm Pồ-Điện Biên
27 Giàng A  Trắng 10A4 Giàng A Giảng, Cư Thị Mỹ Bản Bản Nậm Chẩn- Nà Khoa- Nậm Pồ- ĐIện Biên
28 Giàng A   PLấu 10A5 Giang A Chinh,Giang Thị Hồ Bản Nậm Chua, Nậm Chua,Nậm Pồ,Điện Biên
29 Giàng Thị  Dao 10A5 Giang A Sửu,Sùng Thị Ly Huổi dạo 2-Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
30 Giàng A Dìn 10A5 Giang A Dì,Thào Thị Chư Bản Nậm Nhừ,Nậm Nhừ,Nậm Pồ,Điện Biên
31 Hoàng Thị Dở 10A5 Hoàng A Nhà,Giang Thị Sủa Nậm Chua 4,Nà hỳ,Nậm Pồ,Điện Biên
32 Cháng A Dung 10A5 Cháng A Sử,Thào Thị Giang Bản Phìn Hồ,Phìn Hồ,Nậm Pồ,Điên Biên
33 Lèng Văn  Hóa 10A5 Lèng Văn Lơ,Pòong Thị Thanh Vằng Xôn, Nậm Khăn,Nậm Pồ, Điện Biên
34 Vừ A Hông 10A5 Vừ A Súa,Tráng Thị Dinh Huổi Khương,Pa Tần,Nậm Pồ,Điện Biên
35 Sùng A  Kháng 10A5 Sùng A Vàng,Hạng Thị Chư Vàng Lếch, Xã Chà Cang,Nậm Pồ,Điện Biên
36 Giàng A Khoa 10A5 Giang A Nhà,Hoàng Thị Cú Bản Nậm Chua 4,Nà Hỳ,Nậm Pồ, Điện Biên
37 Giàng A Làng 10A5 Giang A Su,Tràng Thị Tho Bản Nậm Tắt2, Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
38 Hoàng A  Lao 10A5 Hoàng A Nhà,Giang Thị Sủa Nậm Chua 4,Nà Hỳ,Nậm Pồ, Điện Biên
39 Thào A  Lù 10A5 Thào a Phừ,Giang Thị Xông Bản Phìn Hồ,Phìn Hồ, Nậm Pồ, Chà,Điện Biên
40 Thào A Mà 10A5 Thào A Chớ,Lý Thị May Bản Huổi Sang, Nà Hỳ,Nậm Pồ,Điện Biên
41 Sùng A  Nắng 10A5 Sùng A Phổng,Hạng Thị Ke Bản Nậm Hài, Xã Chà Cang,Nậm Pồ, Điện Biên
42 Pòong Văn Nghiệp 10A5 Pòong Văn Thanh,Lèng Thị Hương Vằng Xôn, Nậm Khăn,Nậm Pồ Điện Biên
43 Sùng A  Phổng 10A5 Sùng A Sinh,Thào Thị Mỷ Bản Nậm Hài,Xã Chà Cang,Nậm Pồ.Điện Biên
44 Hồ Chính  Cây 10A6 Hồ Chử De, Ly Pề Mể Bản Đệ Tinh II,Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điên Biên
45 Giàng A  Vư 10A6 Giàng Cứ Pao,Hoàng Thị Say Nà Khoa-Nậm Pồ-Điện Biên
46 Vàng A  Hồng 10A6 Vàng A Chớ, Hạng thị Pài Bản Vàng Lếch, Chà Cang,Nậm Pồ,Điện Biên
47 Vàng Văn Điện 10A6 Vàng Văn Liệm, Lò Thị Khai Bản Tân Lập si Pa Phìn ,Nậm Pồ, Điện Biên
48 Hờ A Thanh 10A6 Hờ A De, Sùng Thị Sai Bản Mốc 4,Nậm Tin,Nậm Pồ,Điện Biên
49 Sùng A  Tùng 10A6 Sùng A Súa, Giàng Thị Mẩy Nà Bủng-Nậm Pồ -Điện Biên
50 Giàng A  Tùng 10A6 Giàng A Mình, Sùng Thị Oánh Bản Vàng Lếch, Chà Cang,Nậm Pồ,Điện Biên
51 Sùng A  Hồng 10A6 Sùng a Thề, Giàng Thị Dúa  Bản Huổi Khương,Pa Tần,Nậm Pồ,Điện Biên
52 Sùng a  Sềnh 10A6 Sùng  A Dính, Hoàng Thị Tan Bản Nậm Nhừ 1,Nậm Nhừ,Nậm Pồ,Điện Biên
53 Sùng A  Sình 10A6 Sùng A Dia, Thị Chứ Bản Huổi Sang,Nà Hỳ,Nậm Pồ,Điện Biên
54 Hồ Tấn  Ủy 10A6 Hồ Chử Dung, Ngải Mùi Dính Bản Đệ Tinh II,Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điên Biên
55 Sùng A  Ký 10A6 Sùng A Sở, Lý Thị Sé Bản Nà Bủng,Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
56 Sùng A  Trờ 10A6 Sùng A Tính, Giàng Thị Chu  Bản Nà Bủng,Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
57 Sùng A Cu 10A6 Sùng Giống Ư, Giàng Thị Ké Bản Nậm Hài, Chà Cang, Nậm Pồ,  Điện Biên
58 Hoàng A Trừ 10A6 Hoàng A Pao, Sùng Thị Cá Bản Nậm Chua, xã Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
59 Sùng A Dơ 10A6 Sùng A Tùng, Giàng Thị Sua Bản Huổi Khương, Pa Tần,  Nậm Pồ, Điện Biên
57 Thào A Chẩn 10A7 Thào A Vềnh, Hạng Thị Di Huổi Lụ 3- Nà Khoa, Nậm pồ -  Điện Biên
61 Vàng A  Chắn 10A7 Vàng A Sơn, Giàng Thị ly Huổi Tang - Pa Tần, Nậm pồ - Điện Biên
62 Poòng Văn   Huỳnh 10A7 Poòng Văn Vận, Lường Thị Đôi  Pa Tần - Pa Tần, Nậm pồ - Điện Biên
63 Sùng  A Pánh 10A7 Lùng A Chà, Giàng Thị Sung Nậm Đích - Chà Nưa , Nậm Pồ - Điện Biên 
64 Sùng A Phỏng 10A7 Sùng A Chư, Thào Thi Mai Hồ Củng - Chà Tở , Nậm pồ - Điện Biên
65 Vàng A Phừ 10A7 Vàng A Xe, Thào Thị Chư Vàng Lếch - Chà Cang, Nậm pồ - Điện Biên
66 Cháng A Tùng 10A7 Cháng A Dình, Mùa Thị Chu Nậm Đích - Chà Nưa - Nậm Pồ- Điện Biên
67 Hoàng A Vư 10A7 Hoàng A Ký, Giàng Thị Dí Nà Khoa - Nà Khoa- Nậm pồ,  Điện Biên
68 Giàng A Sinh 10A7 Giảng A Dơ, Mùa Thị Cháu Tàng Do  - Nậm Tin - Nậm Pồ - Điện Biên
69 Giàng A Lử 10A7 Giàng A Dùa, Mùa Thị Mài Nậm Hài - Chà Cang - Nậm pồ - Điện Biên
70 Thào A  Páo 10A7 Thào A De, Giàng Thị Dế Nậm Hài - Chà Cang - Nậm Pồ - Điện Biên
71 Giaàng A Tĩnh 10A7 Giàng A Phổng, Thào Thị Chu Bản Nậm Hài, Chà Cang, Nậm Pồ,  Điện Biên
72 Sùng A Súa 10A7 Sùng Tùng Sáy, Sình Thị Chứ Bản Huổi Vang - Nậm Khăn- Nậm Pồ- Điện Biên
73 Cháng A Phóng 10A7 Cháng A Khứ, Hừ Thị Cài Bản Hô Tâu, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
71 Vàng Thi  Chung 11B1 Vàng A Vềnh, Lù Thị Nhừ Bản Nậm Chua 4, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
75 Mùa A  Công 11B1 Mùa A Tú, Hờ Thị Dìa Bản Nậm Pồ con, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
76 Giàng A  Dế 11B1 Giàng A Vàng, Mùa Thị Pàng Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
77 Giàng A  Giống 11B1 Giàng A Su, Thào Thị Dợ Bản Mốc 4, Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
78 Giàng A  Hòa 11B1 Giàng A Sếnh, Ly Thị Dế Bản Nậm Pồ con, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
79 Vàng Thi  Nương 11B1 Vàng Văn Nọi, Pòng Thị Ngại Bản Pa Tần, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
80 Lý A Sử 11B1 Lý Tùng Sỵ, Hạng Thị Sông Bản Nậm Chua 2, Nậm Chua, Nậm Pồ, ĐIện Biên
81 Pòng Văn  Tuyển 11B1 Poòng Văn Tịnh, Lường Thị Von Bản Vằng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
82 Vàng A Vảng 11B1 Vàng Mìn Páo, Giàng Thị Ô Bản Vàng Lếch, Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên
83 Poòng Thị  Ngân 11B2 Poòng Văn Nói - Thùng Thị Pưng Pa Tần - Pa Tần - Nậm Pồ
84 Poòng Văn  Nghiệp 11B2 Poòng Văn Nói - Thùng Thị Pưng Pa Tần - Pa Tần - Nậm Pồ
85 Vì A  Sinh 11B2 Vì A Mang - Vàng Thị Pồ Mốc 4 - Chà Cang - Nậm Pồ
86 Lường Thị  Thơ 11B2 Lường Văn Ngại - Tao Thị Phong Pa Tần - Pa Tần - Nậm Pồ
87 Lò Thị  Thủy 11B2 Lò Văn Yểng - Lèng Thị Nọi Nà Hỳ II - Nà Hỳ - Nậm Pồ
88 Sùng A  Đông 11B2 Sùng A Tỉnh - Vừ Thị Xá Huổi Khương  - Nậm Pồ
89 Poòng Văn  Hải 11B2 Poòng Văn Chinh - Khoàng Thị Đôi Vằng Xôn - Nậm Khăn - Nậm Pồ
90 Mùa A Cau 11B3 Mùa A Hờ, Ly Thị Mỷ Nậm Pồ Con-Nà Khoa- Nậm Pồ
91 Vàng A Chỉnh 11B3 Vàng A Chủ, Giàng Thị Mỷ Huổi Tre- Pa Tần- Nậm Pồ
92 Giàng A Dành 11B3 Giàng A Khế, Vàng Thị Hảng Tàng Do- Nậm Tin- Nậm Pồ
93 Poòng Thị Hiền 11B3 Poòng Văn Né, Khòang Thị Đăm Pa Tần- Pa Tần- Nậm Pồ
94 Quàng Thị Lê 11B3 Quàng Văn Hiền, Lèng Thị Thiết Nà Hỳ I- Nà Hỳ- Nậm Pồ
95 Tráng A Lồng 11B3 Tráng  A Dính, Thào Thị Mỷ Tàng Do- Nậm Tin- Nậm Pồ
96 Vừ A Nù 11B3 Vừ Sái Tùng, Vàng Thị Ly Huổi Khưa- Pa Tần- Nậm Pồ
97 Poòng Văn Quý 11B3 Poòng Văn Phấn, Tao Thị Pộ Pa Tần- Pa Tần- Nậm Pồ
98 Giàng A Tàng 11B3 Giàng A Chứ B, Mùa Thị Sia Tàng Do- Nậm Tin- Nậm Pồ
99 Thào A Thắng 11B3 Thào A Súa, Sùng Thị Mải Hô Củng- Chà Tở-Nậm Pồ
100 Sình A Thìn 11B3 Sình Quán Pao, Phạn Thị Quyên Huổi Dạo- Nà Bủng- Nậm Pồ
101 Hờ A Chỉnh 11B4 Hờ A Giáo, Thào Thị Dở Nậm Tin 3, Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên
102 Thào A Chờ 11B4 Thào A Hồ, Hờ Thị Chai Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
103 Giàng A Chua 11B4 Giàng Sáy Dơ, Mùa Thị Mỷ Huổi Khương 2, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
104 Giàng Thị Dế 11B4 Giàng A Sửu, Sùng Thị Ly Huổi Dạo II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
105 Giàng A Dế 11B4 Giàng A Tàng, Tráng Thị Dinh Nậm Hài, Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên
106 Poòng Thị Định 11B4 Poòng Văn Siến, Lường Thị Vui Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
107 Sùng A Dờ 11B4 Sùng Giống Vừ, Vừ Thị Xía May hốc, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
108 Khoàng Văn Giang 11B4 Khoàng Văn Tim, Poòng Thị Đôi Vàng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
109 Khoàng Thị Hoài 11B4 Khoàng Văn Khánh, Poòng Thị Văn Vàng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
110 Giàng A Hồng 11B4 Giàng Bùa Cớ, Hạng Thị De Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
111 Khoàng Thị Minh 11B4 Khoàng Văn Bình, Poòng Thị Viên Chăn Nuôi, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
112 Sùng A Phừ 11B4 Sùng A Páo, Lý Thị Chu Phìn Hồ, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
113 Ma Thị Sáo 11B4 Ma A Sửu, Vàng Thị Sông Huổi Dạo 3, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
114 Sùng A Thắng 11B4 Sùng A Khua, Thào Thị Ca Bản Nà Bủng 1,Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
115 Sùng A Thanh 11B4 Sùng A Thùng, Giàng Thị Sua Huổi Khương, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
116 Giàng A Tráng 11B4 Giàng A Lồng, Sùng Thị Mỷ Nậm Tin I, Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên
117 Sình Sín Tỷ 11B4 Sìn Quán Pao, Phạm Thị Duyên Huổi Dạo 2, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
118 Cháng A Chung 11B5 Cháng A Di, Sùng Thị Pai Bản Phìn Hồ, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
119 Vàng A  Dình 11B5 Vàng A Sáng, Vàng Thị Tùng Bản Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
120 Sùng A De 11B5 Sùng A Súa, Giàng Thị Sua Bản Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
121 Giàng A Chớ 11B5 Giàng A Dế, Sùng Thị Chu Bản Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ Điện Biên
122 Pòong Văn Miến 11B5 Poòng Văn Sướng, Khoàng Thị Thìn Bản Vàng Xôn, Nậm Khăn, Nậm pồ, Điện Biên
123 Thào A  Hòa  11B5 Thào A Phứ, Sùng Thị Dớ Bản Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
124 Thào A  Hòa  11B5 Thào A Lúa, Cư Thị Xén Bản Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
125 Pòong Văn Hương 11B5 Poòng Văn Pưng, Thùng Thị Păn Bản Pa Tần, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
126 Gìang A Khua 11B5 Giàng A Chúng, Vàng Thị Sua Bản Nậm Chua 1, Nậm Nhừ, Nậm pồ, Điện Biên
127 Sùng A Phổng 11B5 Sùng A Vư, Thào Thị Cha Bản Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
128 Lường Văn  Diện 12C1 Lường Văn Thích, Lường Thị Sươi Bản Nà Hỳ II, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
129 Vàng A Phứ 12C1 Vàng A Sẩu, Lý Thị Trai Bản Vàng Lếch, Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên
130 Giàng A  Thề 12C1 Giàng Nhé Lềnh, Hạng Thị Dính Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
131 Poòng Văn Chung 12C1 Poòng Văn Lún, Lèng Thị Nọi Bản Vàng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
132 Lèng Văn  Thân 12C1 Lèng Văn Vân, Lường Thị Song Bản Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
133 Lèng Thị  Thùy 12C1 Lèng Văn Viên, Lường Thị Hịch Bản Vàng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
134 Tao Thị  Nga 12C1 Tao Văn Vin, Lò Thị Nguyệt Bản Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
135 Lèng Văn  Anh 12C2 Lèng Văn Vin, Poòng Thị Phần Vằng Xôn - Nậm Khăn - Nậm Pồ
136 Thùng Văn Dẫn 12C2 Thùng Văn Ín, Lường Thị Đim Pa Tần - Pa Tần - Nậm Pồ
137 Lò Văn  Khánh 12C2 Lò Văn Khan, Lý Thị Rơi Nà Hỳ - Nà Hỳ - Nậm Pồ
138 Poòng Thi Lý 12C2 Poòng Văn Chơi, Tao Thị Văn Vằng Xôn - Nậm Khăn - Nậm Pồ
139 Lò Thị Náng 12C3 Lò Văn Sáng-Thùng Thị Tâm Bản Nà Hỳ, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
140 Thùng văn  Thơ 12C3 Thùng Văn Té, Poòng Thị Đôi Bản Pa Tần, Pa Tần, Nậm pồ, Điện Biên
141 Vang A Nhà 12C3 Vàng A Pánh-Giàng Thị Dở Bản Nậm Đích,Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
142 Lèng Thị Thu 12C3 Lèng Văn Lơ, Poòng Thị Chanh Bản Vàng xôn II, Nậm Khăn, Nậm pồ, Điện Biên
143 Poòng văn Vũ 12C3 Poòng Văn Pan-Thùng Thị Chinh Bản pa Tần, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
144 Poòng Thị Ngoai 12C3 Poòng Văn Chanh, lèng Thị Hiêng Bản Vàng xôn II, Nậm Khăn, Nậm pồ, Điện Biên
145 Lường văn Nhân 12C3 Lường Văn Thành, Lường Thị Xiến Bản Na Don, Hẹ Mông, Điện Biên
146 Chảo San  Phin 12C3 Chảo Dáo Kiêm, Cảo Pham Sinh Bản Huôi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
147 Mùa A  Chư 12C4 Mùa A Sẻng- Thào Thị Chúa Bản Tàng Do- xã Nậm Tin- huyện Nậm Pồ
148 Tao Thị  Giang 12C4 Tao Văn Von- Lò Thị Ngoan Bản Nậm Củng- xã Chà Tở- huyện Nậm Pồ
149 Poòng Thị  Liệu 12C4 Poòng Văn Von- Lèng Thị Chương Bản Vàng Xôn- xã Nậm Khăn- huyện Nậm Pồ
150 Poòng Văn  Quang 12C4 Poòng Văn Phó- Lèng Thị Vin Bản Vàng Xôn- xã Nậm Khăn- huyện Nậm Pồ
151 Giàng A  Po 12C4 Giàng  A Sú- Vàng Thị Dầu Bản Tàng Do- xã Nậm Tin- huyện Nậm Pồ
152 Poòng Thị  Thảo 12C4 Poòng Văn Chím- Khoàng Thị Quê BảnVàng Xôn- xã Nậm Khăn- huyện Nậm Pồ
153 Lèng Văn  Oai 12C4 Lèng Văn Phóng- Poòng Thị Nguyệt Bản Nậm Khăn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
154 Lường Thị  Tiện 12C1 Lèng Văn Yên, Poong Thị Đao Bản Vàng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên

 Tags: , , , , , , , , , , ,

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN MỚI NHẤT
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2024 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2023 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2024 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 của trường THPT Chà Cang
Hoạt động nhà trường
Liên kết website

 

 

 

 

Ảnh hoạt động nhà trường
1anhhoithi.jpg 1266659120-nv.jpg 1266661209-nv.gif 1268850604-nv.jpg 1269273502-nv.jpg
Có thể bạn quan tâm
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay10,536
  • Tháng hiện tại313,325
  • Tổng lượt truy cập15,162,332
TRƯỜNG THPT CHÀ CANG
Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây