Danh sách học sinh được duyệt hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn và trọ học năm học 2014-2015

Thứ tư - 01/10/2014 09:58
Hội đồng xét duyệt học sinh được hưởng các chế độ hỗ trợ tiền ăn và trọ học năm học 2014-205 đã trình Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt danh sách học sinh được thụ hưởng. Các học sinh có tên ở bảng sau sẽ được nhận tiền hỗ trợ hàng tháng:
DANH SÁCH HỌC SINH TRỌ HỌC TRONG VÀ NGOÀI TRƯỜNG ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĂN, Ở  NĂM HỌC 2014-2015
TT Họ và tên Lớp Họ và tên cha mẹ
( hoặc người đỡ đầu)
Hộ khẩu thường trú
I. Học sinh trọ học trong trường      
1  Lường Thị  Cúc 10A1 Lường Văn Hải, Hà Thị Ngoan  Nà Hỳ, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
2 Giàng Thị Dua 10A1 Mùa A Páo  Ham Xoang I, Vàng Đám, Nậm Pồ, Điện Biên
3  Phùng Mắn Lai 10A1 Phùng Xuân Diễn Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
4 Lò Văn  Linh 10A1 Lò Văn Yểng, Lèng Thị Nọi Nà Hỳ II, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
5 Vàng A  Pánh 10A1 Vàng A Chang Nậm Đích, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
6 Lý Cáo Seng 10A1 Lý A Sùng, Chảo Mẩy Dạo  Vàng Đán, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
7 Triệu Thị Thanh Thảo 10A1 Triệu Quốc Tuấn  Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
8 Thùng Thị Thơ 10A1 Thùng Văn Đức  Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
9 Chảo Sử Ton 10A1 Chảo Trần Sín Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
10 Chảo San Dùn 10A2 Chảo Cáo Dảo Huổi  Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
11 Poòng Thị Duyên 10A2 Poòng Văn Dưỡng - Khoàng Thị Dung Nà Cang , Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
12 Giàng Thị Chúa 10A2 Giàng A  Chính - Sùng Thị Cở Nậm Nhừ I, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
13 Lý A Dì 10A2 Lý A Tủa - Vừ Thị Dúa Háng Dũng, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
14 Vàng Văn Thiện 10A2 Vàng Văn Chuyên - Điêu Thị Ôn Tân Lập, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
15 Giàng A Tùng 10A2 Giàng Dúa Phềnh - Lầu Thị Sâu Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
16 Cư A La 10A2 Cư Lao Vư - Giàng Thị Chá Ngải Thầu II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
17 Giàng A Khua 10A2 Giàng A Náng, Thào Thị Sống  Nậm Tắt II, Nà Bủng,Nậm Pồ, Điện Biên
18 Ma A Bác 10A2 Ma Chẩn Lềnh - Sùng Thị Sáng Huổi Hâu, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
19 Hờ A Ký 10A2 Hờ A Phừ   Nậm Nhừ II, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
20 Thùng Thị Lập 10A2 Thùng Văn Pánh - Khoàng Thị Phe  Nà Cang, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
21 Chảo Nể Phin 10A2 Chảo Kiều Phin Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
22 Chảo Cáo Mềnh 10A2 Chảo Siểng Sinh Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
23 Lèng Thị Lan 10A3 Lèng Văn Phấn,Tao Thị Thiết Bản Nậm Khăn,Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
24 Hạng Thị Dung 10A3 Hạng A Kỷ Bản Đệ Tinh 1,Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
25 Thào Thị Dí 10A3 Thào A Chư Bản Sân Bay,Si pa Phìn, Nậm Pồ,  Điện Biên
26 Vàng A Lừ 10A3 Vàng A Tờ Nậm Nhừ 2, Nà Khoa, Nậm Pồ Điện Biên
27 Thào A Phó 10A3 Thào A Siêu Bản Nậm Thà Là,Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
28 Ly Dìn Cứu 10A3 Ly Chử Mù,Sần Seo Tống Bản Đề Pua,Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
29 Lường Thị Hóa 10A3 Lường Văn Hơn,Lường Văn Hùng
Tao Thị Nguyện
Bản Nậm Khăn,Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
30 Phùng Mẩy Phin 10A3 Phùng Mùi Tá Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
31 Giàng A Tỉnh 10A3 Giàng A Hảng,Liều Thị Dung Huổi Hâu,Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
32 Sùng A Tùng 10A3 Sùng A Ly,Thào Thị Khua Bản Sân Bay,Si pa Phìn, Nậm Pồ,  Điện Biên
33 Lò Văn Sớm 10A3 Lò Văn Siêng Nà Hy I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, ĐB
34 Mùa A Phử 10A3 Mùa A Thề Ham Xoong I, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
35 Giàng Thị Ca 10A4 Giàng A Chu Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
36 Thào A Chinh 10A4 Thào A Sàng, Giàng Thị Cở Nà Bủng I, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
37 Mùa Thị Dí 10A4 Mùa A Chài, Vàng Thị Sung Ham Xoong II, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
38 Lò Văn Dực 10A4 Lò Văn Nhiện, Lù Thị Ngoan Tân Lập, Si Pa Phìn Nậm Pồ, Điện Biên
39 Chảo Mể Dùn 10A4 Chảo Cáo Phin, Chảo Mể Chòi Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
40 Cư A Hồng 10A4 Cư A Sùng, Giàng Thị Tông Ngải Thầu II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
41 Cháng Thị Ké 10A4 Cháng A Dình, Vàng Thị Mỷ Sân Bay, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
42 Chảo Diểng Lụa 10A4 Chảo San Loàng, Chảo Pham Hang Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
43 Tẩn Sun Mẩy 10A4 Chảo Mí Dao Nà Hỳ, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
44 Tráng A Mua 10A4 Tráng A Chu, Mùa Thị Sống Ham Xoong II, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
45 Khoàng Văn Mừng 10A4 Khoàng Văn Quyn, Poòng Thị Luyến Chăn Nuôi, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
46 Vàng Văn Niệm 10A4 Vàng Văn Pản, Lò Thị Nông Chiềng Nưa, Si P Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
47 Mùa Thị Nính 10A4 Mùa Dúa Chính, Giàng Thị Câu Pá Kha, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
48 Vàng A Sàng 10A4 Vàng A Tùng, Sùng Thị Dú Nà Bủng I, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
49 Tráng A Soải 10A4 Tráng A Dình, Giàng Thị Mai Nộc Cốc I, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
50 Mùa A Tùng 10A4 Mùa A Chu, Giàng Thị Mò Ham Xoong II, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
51 Lý Pham Xiêng 10A4 Lý Phụ Kiên, Chảo Mể Phin Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
52 Giàng A Dả 10A5 Giàng A Sử,Vàng Thị Dế Lai Khoang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
53 Ma Thị Cháu 10A5 Ma A Ly Huổi Hâu, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
54 Poòng Thị Vân 10A5 Poòng Văn Cưới, Lèng Thị Bún Nậm Khăn, Nậm Khăn,Nậm Pồ, Điện Biên 
55 Phàng Thị Pàng 10A5 Phàng A Chu, Giàng Thị Mẩy Nà Bủng2, Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
56 Chảo A Tông 10A5 Chảo A Lồng Sín Chải 4, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
57 Mào Ăn Kỷ 10A5 Mào Văn Sơn,Điêu Thị Thiện Tân Lập, Sipaphìn, Nậm Pồ, Điện Biên
58 Lò Thị Ngãi 10A5 Lò Văn Vượng, Lò Thị Cử Chiềng Nưa, Sipaphin, Nậm Pồ, Điện Biên
59 Lý A Toán 10A5 Lý A Sính, Lầu Thị Dở Háng Dũng, Sipaphin, Nậm Pồ, Điện Biên
60 Giàng  A Lử 10A5 Giàng A Phìn, Sùng Thị Sua Đệ Tinh 1, Phìn Hố,Nậm Pồ, Điện Biên
61 Lầu A Thái 10A5 Lầu A Lử Nậm Chua 2, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên 
62 Giàng A Sềnh 10A5 Tráng Thị Máy Pa Kha, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên 
63 Lý A Lau 10A5 Lý Sềnh Pao, Giàng Thị Mỷ Ham Xoog 1, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
64 Tẩn Cáo Chìu 10A5 Tẩn Phù Chìu, Lý Mán Mẩy Vàng Đán, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên 
65 Chảo Thị Thanh Vân 10A5 Chảo Cáo Mềnh, Tẩn Thị Pham Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên 
66 Chảo Khé Xiêng 10A5 Chảo Cáo Chòi, Chảo Phể Sinh Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên 
67 Điêu Văn Thiện 10A5 Điêu Văn Lợi, Vàng Thị Thư Tân Lập, Sipaphìn, Nậm Pồ, Điện Biên
68 Điêu Văn Thành 10A5 Điêu Văn Môn, Lò Thị Thân Tân Lập, Sipaphìn, Nậm Pồ, Điện Biên
69 Cầm Văn Linh 10A5 Cầm Văn Lâm, Bùi Thị Huệ Nậm Chim 1, Sipaphin, Nậm Pồ, Điện Biên
70 Sùng A Tú 10A6 Sùng A TRáng, Ly Thị Dung huổi Sâu, Nà Khoa, Mường Nhé, Điện Biên
71 Lầu A Súa 10A6 Lầu Giống Tú, Mùa Thị Xìa Nậm Chua 2, Nậm chua, Nậm Pồ , ĐIện Biên
72 Vàng Văn Hưng 10A6 Vàng Văn hiệp, Lò Thị Khuyên Tân Lập, si pa phìn, Nậm pồ , Điện Biên
73 Sùng A Trỏ 10A6 Tẩn Thị Dùa Nà Bủng 2, Nà Bủng, Nậm Pồ , Điện Biên
74 Mùa Thị Sống 10A6 Mùa Chẩn Chúng, Giàng Thị Chu Ham xoong 1, vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
75 Mùa A Sếnh 10A6 Giàng Thị Chu Ham xoong 1, vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
76 Là  Thị Luyến 10A6 Là Văn Chanh, Khoàng Thị Chong Nậm Ngà I, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
77 Chảo Cáo Loàng 10A6 Chảo Kim Lồng, Tẩn Mí Sểnh Sín Chải, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
78 Khoàng Thị Chang 10A7 Khoàng Văn Giáp,Poòng Thị Thơi Bản Nà Cang - Chà Nưa - Nậm Pồ - Điện Biên
79 Thào A Đế 10A7 Thào A Páo (A), Sùng Thị Cá Bản Nậm Chẩn - Nà Khoa - Nậm Pồ - ĐB
80 Lò Văn Đoàn 10A7 Lò Văn Kiểm, Lường Thị Phiên Phiêng Ngúa - Nậm Chua , Nậm Pồ - ĐB
81 Điêu Chính Hà 10A7 Điêu Chính Tọa Bản Tân Phong II - Si Pa Phìn - Nậm Pồ - ĐB
82 Khoàng Văn Sơn 10A7 Khoàng Văn Trường, Lò Thị Minh Bản Nà Cang - Chà Nưa - Nậm Pồ - Điện Biên
83 Lò Văn Sơn 10A7 Lò Văn Soạn, Điêu Thị Hiên Bản Chiềng Nưa 1 - Si Pa Phìn - Nậm Pồ - ĐB
84 Thào A Tế 10A7 Thào A Máng, Sùng Thị Dở Nậm Thà Là - Pa Tần - Nậm Pồ - ĐB
85 Lầu A Thanh 10A7 Lầu A Dua,Vàng Thị Sai Bản Ta Hăm - Pà Tần - Nậm Pồ - Điện Biên
86 Hồ Chánh Thành 10A7 Lý Pề Mề Bản Đệ Tinh 2 - Phìn Hồ - Nậm Pồ - Điện Biên
87 Lù A Thông 10A7 Lù A Sử, Giàng Thị Cháo Nà Khoa - Nậm Pồ - Điện Biên 
88 Lò Văn Thủy 10A7 Lò Văn Quang, Lù Thị Ngân Bản Tân Lập - Si Pa Phìn - Nậm Pồ - Điện Biên
89 Khoàng Văn Tình 10A7 Khoàng Văn Phang, Cà Thị Điêu Bản Nà Khoa - Nà Khoa - Nậm Pồ - Điện Biên
90 Vàng A Lừ 11B1 Mùa Thị Cá Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
91 Giàng Tiến Dũng 11B1 Giàng A Phổng, Mùa Thị Hồ NậmTắt 2, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
92 Thùng Thị Hải Yến 11B1 Thùng Văn Kiêm, Lò Thị Xiên Nậm Đích, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
93 Sùng A Tùng 11B1 Sùng A Khu Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
94 Sùng A Sềnh 11B1 Sùng A Dính, Hoàng Thị Tang Nậm Nhừ 1, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
95 Hùng Thị Phương 11B1 Hùng Văn Song, Khoàng Thị On Nà Khoa 1, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
96 Chảo San Kiêm 11B1 Chảo San Trình Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
97 Màng Hồng Đức 11B1 Màng Văn Vĩnh, Lâm Thị Cử Chiềng Nưa 2, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
98 Lý A Rùa 11B1 Lý Chờ Hù, Hờ Thị Dủa Ngài Thầu, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
99 Sùng A Dơ 11B1 Sùng A Di Hô Củng, Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
100 Tao Văn Động  11B2 Tao Văn Chiêng, Khoàng Thị von Nà Cang, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
101 Poòng Văn Phới  11B2 Poòng Văn Quỳnh, Khoàng Thị Oanh Nà Cang, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
102 Khoàng Văn Quế 11B2 Thùng Thị Hặc Nà Cang, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
103 Hờ A Chúng 11B2 Hờ A Páo, Hoàng Thị Mủa Bản Nậm Nhừ 2, xã Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
104 Thào A Cú 11B2 Thào A Chu, Mùa Thị Súa Bản Ham xoong 1, xã Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
105 Tráng A Dế 11B2 Tráng A Tùng Bản Nậm Tắt, xã Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
106 Mùa A Dơ 11B2 Mùa A Sinh Bản Nậm Đích, xã Chà Nưa, Nậm Pồ,Điện Biên
107 Điêu Thị Hoà 11B2 Điêu Văn Thiêng Bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
108 Lò Văn  Lợi 11B2 Lò Văn Dung, Vàng Thị Mừng Bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
109 Chảo A Lủ 11B2 Chảo Cáo Chòi, Chảo Phể Sinh Bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
110 Giàng A Phổng 11B2 Ma Thị Tú Bản Ham xoong 1, xã Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
111 Khoàng Văn Mông 11B2 Khoàng Văn E, Khoàng Thị Siêng Nậm Ngà I, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
112 Sùng A  Bình 11B3 Sùng A Giàng, Thào Thị Dê Bản Hô Củng, xã Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
113 Chảo A Chẳn 11B3 Chảo Sèng Ngan, Tẩn Thị Lai Vàng Đán, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
114 Lý Thị  Chơ 11B3 Lý Văn Inh, Lò Thị Sách Bản Nà Khoa I, xã Nà Khoa, Nậm Pồ,Điện Biên
115 Giàng Thị  Dĩ 11B3 Giàng Vảng Lừ, Mùa Thị Thào Bản Nậm tắt, xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
116 Thào A Do 11B3 Thào A Tủa Bản Hô Củng, xã Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
117 Lò Thị Dung 11B3 Lò Văn Sáng. Thùng Thị Lâm Bản Nà Hỳ II, xã Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
118 Điêu Thị Duyên 11B3 Điêu Văn Phình, Lò Thị Cúc Bản Chiềng Nưa I , Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
119 Lùng Văn Đạo 11B3 Lùng Văn Sơn, Khoàng Thị Vinh Bản Nà Khoa, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
120 Thào A Giàng 11B3 Thào A Khoa,Hạng Thị Sú Bản Nậm Tắt xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
121 Mùa A  Lừ 11B3 Mùa A Sình, Giàng Thị Mai Bản Ham xoong II, xã Vàng Đán, Nậm Pồ,Điện Biên
122 Mùa A Mìn 11B3 Mùa A Di, Giàng Thị Dủa Bản Tàng Do, Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
123 Giàng Thị Minh 11B3 Giàng A Dơ, Vàng Thị Mú Bản Nậm Tắt II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
124 Mùa A  Mình 11B3 Mùa Thị Dế Bản Nà Bủng II, xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
125 Poòng Văn Nam 11B3 Poòng Văn Tén, Khoàng Thị Thanh Bản chăn nuôi xã Phìn Hồ,Nậm Pồ, Điện Biên
126 Giàng A  Nhè 11B3 Giàng A Tùng Bản Nậm Tắt, xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
127 Sùng A  Nhè 11B3 Sùng Chứ Dính,Hờ Thị Cở Bản Mạy Hốc Xã Phìn Hồ Nậm Pồ,Điện Biên
128 Lường Thị  Oan 11B3 Lường Văn Phông Bản Phiêng Ngúa xã Nậm Chua, Nậm Pồ,Điện Biên
129 Thào A Sẩy 11B3 Thào A Nhà Bản Chăn Nuôi Xã Nà Khoa, Nậm Pồ,Điện Biên
130 Lò Thị  Thính 11B3 Lò Văn Khuynh, Điêu Thị Thịnh Bản Chiềng Nưa 2 Xã Sipaphin, Nậm Pồ,Điện Biên
131 Vàng Thị  Uyên 11B3 Vàng Văn Viên Bản Tân Lập Xã Sipaphin, Nậm Pồ, Điện Biên
132 Giàng A  Công 11B4 Giàng A Lồng, Hồ Thị Dở Bản Huổi Khương, Pa Tần,  Nậm Pồ, Điện Biên
133 Chảo Lù  Lang 11B4 Chảo Vần Tình Bản Sín Chải II,Nà Hỳ, Nậm Pồ,  Điện Biên
134 Quàng Thị  Nước 11B4 Quàng Văn Diên Bản Phiêng Ngúa, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
135 Cà Thị  Lâm 11B4 Cà Văn Áo,Cà Văn Muôn
 Quàng Thị Thương
Bản Phiêng Ngúa,Nậm Chua, Nậm Pồ,  Điện Biên
136 Lò Văn  Chiến 11B4 Lò Văn Ón, Thùng Thị Vơn Bản Tân Lập, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
137 Tẩn Sí  Mẻ 11B4 Chảo Nẻ Nhàn Bản Huổi sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
138 Tẩn Lù Mẩy 11B4 Tẩn Diêu Sân, Tẩn Mí Lù Bản Sín Chải, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
139 Lò Thị Phượng 11B4 Lò Văn Lón, Tao Thị Ngân Bản Nậm Củng, Chà Tở, Nậm Pồ,  Điện Biên
140 Tao Thị  Luyến 11B4 Tao văn Quân, Lèng Thị Hoa Bản Nậm Củng, Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
141 Lò Văn Bình 11B4 Lò Văn Nhân, Lò Thị Phong Bản Tân Phong I, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
142 Phùng Ông Chẳn 11B4 Phùng Mùi Moảng Bản Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ,  Điện Biên
143 Phàng Thị Sua 11B4 Phàng A Thề, Thào Thị Lử Bản Nà Bủng, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
144 Là Văn Lường 11B4 Là Văn Chanh, Khoàng thị Chong Bản Nậm Ngà I, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
145 Lò Thị Ánh 11B5 Lò Văn Phiển,Vàng Thị Việt Bản Chiềng Nưa II SiPaPhìn,Nậm Pồ,Điện Biên
146 Triệu Hồng Vân 11B5 Triệu Hồng Vinh, Phùng Thị Mẩy Huổi Sâu,Pa TầnNậm Pồ, Điện Biên
147 Ngải Seo Vu 11B5 Ngải Lao Phế, Hồ Sừ Sía Bản Mo Công, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
148 Thào Thị Dợ 11B5 Thào A Tính, Lừu Thị Say Bản Nậm Chua 3,Nậm Nhừ, Nậm Pồ,Điện Biên
149 Poòng Văn Hiếu 11B5 Poòng Văn Von, Lò Thị Pịn Bản Nậm Khăn,Nậm Khăn, Nậm pồ, Điện Biên
150 Lèng Thị Hoài 11B5 Lèng Văn Hoa, Thùng Thị Vơn Bản Nà Hỳ I,Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
151 Chảo San Kiên 11B5 Chảo Nẻ Trình, Chảo Pham Trình Huổi Sâu,Pa TầnNậm Pồ, Điện Biên
152 Lò Văn Ti 11B5 Lò Văn Nam, Khoàng Thị Sên Bản Nậm Ngà I ,Nậm Chua ,Nậm Pồ,Điên Biên
153 Lò Văn  Nghĩa 11B5 Lò Văn Giáp, Điêu Thị Niệm Bản Chiềng Nưa II, SipaPhìn,Nậm Pồ,Điện Biên
154 Ngải Thùng  Khoản 11B6 Ngải Lao Mý Bản Mo Công, Phìn Hồ,Nậm Pồ,Điện Biên
155 Điêu Ngọc  Huế 11B6 Điêu Văn Luyến, Vàng Thị Bún Bản Tân Lập,Sipaphin,Nậm Pồ,Điện Biên
156 Triệu Mể Tình 11B6 Triệu Cáo Phin, Chảo Phể Dảo Bản Huổi Sâu-Pa Tần- Nậm Pồ-Điện Biên
157 Lò Thị  Hằng 11B6 Lò Thị Ngốn  Bản Tân Phong, Sipaphin, Nậm Pồ-Điện Biên
158 Thào A Vanh 11B6 Thào A Dơ Bản Nậm Thà Nà,Pa Tần,Nậm Pồ,Điện Biên
159 Lường Văn Dương 11B6 Lường Văn Hải, Lường Thị Doa Nà Hỳ,Nậm Pồ,Điện Biên
160 Poòng Thị Nhiên 11B6 Poòng Văn Nguyên Pa Tần, Nậm Pồ, ĐB
161 Tao Văn Thiệu 11B6 Tao Văn Inh Hô Bai,Chà Nưa, NẬm Pồ, Điện Biên
162 Thào Thị  Xú 11B6 Thào Seo Lao  Bản Nà Bủng, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
163 Vàng Văn Điện 11B6 Vàng Văn Liệm, Lò Thị Khai Bản Tân Lập si Pa Phìn ,Nậm Pồ, Điện Biên
164 Giàng A  Tùng 11B6 Giàng A Mình, Sùng Thị Gánh Bản Vàng Lếch, Chà Cang,Nậm Pồ,Điện Biên
165 Sùng A  Sình 11B6 Sùng A Dia, Thào Thị Chứ Bản Huổi Sang,Nà Hỳ,Nậm Pồ,Điện Biên
166 Mùa A  Chang 11B7 Mùa A sở, Thào Thi Phua Nậm Đích - Chà Nưa -  Nậm pồ - Điện Biên
167 Giàng Seo Dũng 11B7 Giàng A Phàng, Mùa Thị Như Nậm Thà Là - Pa Tần , Nậm Pồ- Điện Biên
168 Thào A  Sáng 11B7 Thào A Di, Giàng Thị Chính Nậm Tắt, Nà Bủng - Nậm pồ - Điện Biên
169 Mùa A  Ứ 11B7 Mùa A Pảnh, Thào Thị Váng  Nà Bủng 1, Nà Bủng, Nậm Pồ , Điện Biên
170 Khoàng Văn Hoa 11B7 Thùng Thị Nhọn Bản Hô bai ,Chà nưa,Nậm Pồ ,Điện Biên
171 Cháng A Tùng 11B7  Cháng A Dinh,Mùa Thị Chu Nậm đích, Chà nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
172 Khoàng Thị Êm 11B7 Khoàng Văn Tấm, Thùng Thị Động Bản Nà Cang, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
173 Poòng Thị  Huyền 11B7 Poòng Văn Vấn, Lò Thị Bình Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
174 Vàng A Chà 11B7 Vàng A Tàng, Hạng Thị Pai Nậm Đích - Chà Nưa , Nậm pồ- Điện Biên
175 Vàng A Chầu 11B7 Vàng A Vảng, Sùng Thị Trư Nậm Đích - Chà Nưa, Nậm Pồ - Điện Biên
176 Thào A  Sánh 11B7 Thào A Tính, Kiều Thị Sai Nà Khoa, Nậm Pồ- Điện Biên
177 Thào A Tàng 11B7 Thào A Su, Mùa Thị Máy Bản Nậm Thà Nà, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
178 Chảo Nẻ Phú 12C1 Chảo Cáo Phú, Chảo Nẻ Phin Huổi Sâu. Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
179 Chảo Nẻ Kiên 12C1 Chảo Kiểm Dảo, Phàn San Mẩy Huổi Sâu. Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
180 Chảo Pham Chòi 12C2 Chảo Nẻ Tá Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
181 Chảo Phăm Dảo 12C3 Chảo Nẻ Dảo, Lý Mể Siêng Bản Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
182 Khoàng Thị Hương 12C3 Khoàng Văn Nói, Thùng Thị Chơ  Bản Nà Hỳ I,  Nà Hỳ,  Nậm Pồ, Điện Biên
183 Chảo Mể Sinh 12C3 Chảo Nẻ Trình, Chảo Pham Hang Bản Huổi Sâu,  Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
184 Lường Thị Thanh 12C3 Lường Văn Bình, Quàng Thị É Bản Phiêng Ngúa, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
185 Poòng Thị Hiền 12C3 Poòng Văn Né, Khòang Thị Đăm Pa Tần- Pa Tần- Nậm Pồ
186 Thào Thị Mai 12C3 Quàng Thị É Bản Nậm Tắt II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
187 Lò Thị Hồng Tuyết 12C3 Lò Văn Dính Nà Hy I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, ĐB
188 Lùng Thị Khuya 12C4 Lùng Văn Biên, Lùng Thị San Nà Khoa, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
189 Lò Thị Sang  12C4 Màng Thị Lý Chiềng Nưa, Sipaphìn, Nậm Pồ, Điện Biên
190 Sùng Thị Xê 12C4 Sùng Chứ Dính, Hờ Thị Cở May hốc, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
191 Chảo Nẻ Liềm 12C4 Chảo Trần Phin Huổi Sâu, Pa Tần,Nậm Pồ, Điện Biên
192 Mùa Thị Dí 12C4 Mùa A Sẻng, Thào Thị Soa Tàng Do, Nậm Tin, Nậm Pồ, ĐB
193 Thào Thị Ly 12C4 Thào A Gió Nậm Tắt 1, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
II. Học sinh trọ học ngoài trường      
1 Lý A  Chư 10A1  Lí A Lềnh  Huổi  Lụ II,  Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
2 Khoàng Thị Chương 10A1 Khoàng Văn Toán  Hô Bai, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
3 Poòng Thị Hiệp 10A1 Poòng Văn Hom, Lèng Thị Phương  Nậm Khăn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
4 Poòng Thị Hoài 10A1 Poòng Văn Nguyn, Khoàng Thị Phương  Pa Tần, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
5 Lèng Văn Hoàn 10A1  Lèng Văn Mai, Lò Thị Dơn  Nậm Củng, Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
6 Thào A Sìn 10A1 Thào Khái Mìn Huổi Lụ II, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
7 Giàng A Thào 10A1 Thào Thị Sài Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
8 Poòng Văn Tướng 10A1  Poòng Văn Kai Vằng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
9 Lèng Văn Xuân 10A1 Lèng Văn Liên, Hà Thị Lê  Nậm Củng, Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
10 Poòng Văn Tuân 10A2 Poòng Văn Sân Vằng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
11 Quàng Thị Chiến 10A2 Quàng Văn Ban, Thùng Thị Châm Nà Hỳ I - Nà Hỳ - Nậm Pồ, Điện Biên
12 Giàng A Phừ 10A2 Giàng A Xà Nậm Chua V, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
13 Giàng A Sình 10A2 Giàng A Vảng Ham Xoong II, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
14 Cư A Tủa 10A2 Cư A Vần  Nậm Chẩn - Nà Khoa  Nậm Pồ- Điện Biện
15 Vừ A Hông 10A2 Vừ A Súa Huổi Khương, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
16 Mùa A Plái 10A2 Mùa Giả Tính - Giàng Thị Máy Huổi Khương, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
17 Lường Văn Nguyễn 10A2 Lường Văn Phỏn - Tao Thị Vượng Nà Hỳ II - Nà Hỳ - Nậm Pồ, Điện Biên
18 Lường Văn Tuyền 10A3 Lường Văn Chanh,Poòng Thị Hom Pa Tần- Pa Tần- Nậm Pồ
19 Lường Văn Hoàng 10A3 Lường Văn Chinh Pa Tần- Pa Tần- Nậm Pồ
20 Vàng A Lử 10A3 Vàng A Tính Nậm Chua 4, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
21 Lò Văn Châm 10A3 Lò Thị Phanh Bản Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
22 Lèng Văn Tý 10A3 Lèng Văn Van,Poòng Thị Vịnh Bản Vằng Xôn 2,Nậm Khăn,  Nậm Pồ, Điện Biên
23 Giàng A Do 10A3 Gìang A Khua,Cháng Thị Mỷ Bản Mo Công,,Phìn Hồ,Nậm Pồ,Điện Biên
24 Ma A Dơ 10A3 Ma A Xúa Nậm Chua, Nậm Chua, Nậm Pồ
25 Tảnh A Lành 10A3 Tảnh A Chinh,Gìang Thị Hồ Nậm Chua 5,Nậm Chua,Nậm Pồ,Điện Biên
26 Giàng Thị Mai 10A3 Gìang A Chu,Phàng Thị Lan Bản Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
27 Giàng A Nhù 10A3 Hờ Thị Ly, Giàng Nhà Ký Huổi Khương,Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
28 Thào A  Thành 10A3 Thào A Sì,Sùng Thị Pằng Bản Nậm Nhừ 3,Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
29 Hạng A Sáu 10A3 Hạng A Cá Bản Hô He,Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
30 Hạng A Sống 10A3 Hạng A Của,Lầu Thị Dỏ Bản Hô He,Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
31 Hạng A Vư 10A3 Hạng A Súa Bản Hô He,Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
32 Poòng Thị Hường 10A3 Poòng Văn Thương,Lèng Thị Văn Vằng Xôn II, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
33 Lò Văn Bằng 10A4 Lò Văn Mái, Lèng Thị Thanh Nậm Củng, Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
34 Thào Thị Chu 10A4 Thào A Tùng, Giàng Thị Máng Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
35 Giàng Thị Chua 10A4 Giàng A Thành, Ma Thị Tải Huổi Dạo II, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
36 Lý A Công 10A4 Mùa Thị Chá Nậm Chua 4, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
37 Hạng A Do 10A4 Hạng A Xà, Giàng Thị Che Đệ Tinh I, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
38 Giàng A Dờ 10A4 Giàng Khua Lồng, Hạng Thị Pàng Đệ Tinh I, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
39 Ma A Giáo 10A4 Ma A Của, Lý Thị Sai Nậm Nhừ II, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
40 Khoàng Văn Lưu 10A4 Khoàng Văn Khím Vàng Xôn II, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
41 Mùa Thị Ông 10A4 Mùa Chái Sùng, Sùng Thị Tùng Huổi Khương, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
42 Thào A Sinh 10A4 Thào A Chu, Vàng Thị Lử Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
43 Sùng A Thò 10A4 Hạng Thị Dợ Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
44 Thào Seo Vảng 10A4 Thào A Páo Nậm Nhừ 3, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
45 Giàng A Pùa 10A5 Giàng A Vảng, Giàng Thị Vế Ham Xoog 2, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
46 Vàng Thị Sai 10A5 Vàng A Tính, Thào Thị Dính Nậm Chua 4, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên 
47 Giàng A Con 10A5 Giàng A Sùng, Vàng Thị Vế Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
48 Mùa A Lềnh 10A5 Mùa A Ký, Giàng Thị Chu Nậm Hài, Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên 
49 Giàng A Nhà 10A5 Giàng A Cáo, Thào Thị Chư Ham Xoog 1, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
50 Vàng Thị Chiều 10A5 Vàng A Tính, Thào Thị Dính Nậm Chua 4, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên 
51 Lý A Páng 10A5 Lý A Sàng, Mùa Thị Mỉ Huổi Dạo 3, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
52 Tráng A Chinh 10A5 Tráng A Giàng, Mùa Thị Chai Ham Xoong 2, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
53 Tráng Thị Dúa 10A5 Tráng A Giống Nộc Cốc 1, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
54 Lèng Văn Công 10A5 Lường Thị Thiệu Nậm Củng, Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
55 Giàng A Sang 10A5 Sình Thị Mỷ Mốc 4 , Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
56 Cháng Thị Của 10A5 Cháng Vảng Nính Nậm Tắt II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
57 Thào A Páo 10A6 Thào A Đế, Hoàng Thị Chung Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ , Điện Biên
58 Giàng  Thị Dung 10A6 Giàng A Khai,Thào Thị Dúa Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ , Điện Biên
59 Thào A Sếnh 10A6 Thào A Dúa Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ , Điện Biên
60 Giàng  Thị Dở 10A6 Thào Thị Khua Nậm Tắt 2, Nà Bủng, Nậm Pồ , Điện Biên
61 Giàng A Hồng 10A6 Giàng Chè Chính, Mùa Thị Nính Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ , Điện Biên
62 Hờ A Sùng 10A6 Hờ A Vảng, Vàng THị Sua Nậm Nhừ 2, Nà Khoa, Mường Nhé, Điện Biên
63 Sùng A Minh 10A6 Sùng A Tùng, Thào Thị Sua Nậm Hài, Chà Cang, Nậm Pồ , Điện Biên
64 Giàng Thị Mỉ 10A6 Giàng A Sì, Hoàng Thị Sá huổi Dao, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
65 Giàng A Chớ  10A6 Giàng A Xà Nậm Chua 5, Nậm chua, Nậm Pồ , ĐIện Biên
66 Giàng A Sử 10A6 Giàng A Lao Ham xoong 2, vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
67 Giàng A Lềnh 10A6 Giàng A Dơ,Hạng Thị Dừ Ham xoong 2, vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
68 Hờ A Lứ 10A6 Hờ A Giàng Mốc 4, Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
69 Lý A Dao 10A6 Lý Phụ Sèng, Chảo Lở Mể Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ Điện Biên
70 Giàng A Dơ  10A6 Giàng A Nếnh,Tỉnh Thị Chá Huổi Dạo,Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
71 Giàng A Páo 10A6 Giàng A Dơ, Hạng Thị Dừ Ham xoong 2, vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
72 Chảo Cáo Liềm 10A6  Mẹ Chảo Pham Trình Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ Điện Biên
73 Thùng Văn Mến 10A6 Lò Thị Phong Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, ĐIện Biên
74 Thào A Dè 10A6 Thào A Của Nà Hỳ, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
75 Vàng A Lau 10A6 Vàng A Náng, Giàng Thị Pay Nậm đích, Chà nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
76 Lò Văn Chức 10A7 Lò Văn Chanh Bản Nà Khoa - Nà Khoa - Nậm Pồ - Điện Biên
77 Sùng A Đông 10A7 Sùng Chống Lầu, Lầu Thị Dong Bản Huổi Văng - Nậm Khăn - Nậm Pồ - Điện Biên
78 Hờ A Thanh 10A7 Sùng Thị Sai Bản Mốc 4 - Nậm Tin - Nậm Pồ - Điện Biên
79 Thào A Ký 10A7 Thào Seo Quán, Giàng Thị Pớ Bản Nậm Tin 3 - Nậm Tin - Nậm Pồ - Điện Biên
80 Lường Thị Sương 10A7 Lường Văn Thêm, Poòng Thị Việt Bản Nậm Khăn - Nậm Khăn - Nậm Pồ - Điện Biên
81 Giàng A Sự 10A7 Giàng A Mềnh,Hạng Thị Kế  Huổi Dạo 2 - Nà Bủng - Nậm Pồ - Điện Biên
82 Cư Seo Thắng 10A7 Cư Seo Tỏa, Lý Thị Vế Bản Huổi Hoi - Nà Hỳ - Nậm Pồ - Điện Biên
83 Poòng Thị Đợi  10A7 Poòng Văn Sáng, Tao Thị Păn Bản Nà Cang - Chà Nưa - Nậm Pồ - Điện Biên
84 Poòng Văn Thắng 10A7 Poòng Văn Quyền, Khoàng Thị Thơm Bản Hô Bai - Chà Nưa - Nậm Pồ - Điện Biên
85 Khoàng Thị Tâm 10A7 Khoàng Văn Ngơm, Lò Thị Tịnh Bản Hô Bai - Chà Nưa - Nậm Pồ - Điện Biên
86 Lý A Phổng 10A7 Vàng Thị Só Bản Nậm Pang - Nậm Khăn , Nậm Pồ - ĐB
87 Giàng A Sang 10A7 Giàng A Chu Huổi Anh, Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
88 Hản A Mùa  10A7 Hản A Thè, Lý Thị Sía Nậm Pang, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
89 Lò Văn Hòa 10A7 Lò Văn Pánh, Điêu Thị Phón Tân Phong - Si Pa Phìn - Nậm Pồ - ĐB
90 Giàng A Trống 10A7 Giàng A Chu, Cháng Thị Phúa Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
91 Lèng Văn Huế 11B1 Lèng Văn Tỉnh Vàng Xôn 2, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
92 Lò Thị Thơ 11B1 Lò Văn Thịnh, Khoàng Thị Diên Bản Xôm, Quoài Tở, Tuần Giáo, Điện Biên
93 Vàng A Hồng 11B1 Vàng A Chớ Vàng Lếch, Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
94 Poòng Văn Ngân 11B1 Poòng Văn Nguyn, Khoàng Thị Phương Pa Tần, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
95 Lường Văn Vũ 11B1 Lường Văn Hặc,Lường Văn Ven,
 Poòng Thị Vận
Nậm Khăn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
96 Mùa Thị Chà 11B2 Mùa A Chảo, Giàng Thị Chư Bản Tàng Do, xã Nậm Tin, Nậm Pồ,  Điện Biên
97 Giàng A Po 11B2 Ma Thị Cứu Bản Huổi Dạo, Xã Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
98 Khoàng Văn Lưu 11B2 Khoàng Văn Phấn, Thùng Thị Thu Bản Nà Hỳ II, xã Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
99 Cứ Thị  Mai 11B2 Cứ A Vảng, Vàng Thị Sâu Bản Tàng Do, Nậm Tin ,  Nậm Pồ Điện Biên
100 Thào A Chớ 11B2 Thào A Phổng, Sùng Thị Chư Bản Nậm Hài, xã Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên
101 Vàng A  Khoa 11B2 Vàng A Nhà, Giàng Thị Hồ Bản Nậm Chua 4, xã Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
102 Thào A Lềnh 11B2 Thào A Sáng, Vàng Thị Sáo Bản Huổi Đắp, Nậm Tin , Nậm Pồ, Điện Biên
103 Poòng Thị Linh 11B2 Poòng Văn San Bản Pa Tần, Xã Pa Tần, Nậm pồ, Điện Biên
104 Sùng A Đông 11B2 Sùng A Tỉnh Huổi Khương, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
105 Giàng A Trắng 11B2 Giàng A Giảng Nậm Chẩn - Nà Khoa  Nậm Pồ- Điện Biện
106 Lò Văn  Bơn 11B3 Lò Văn Khiêm Bản Phiêng Ngúa - Nậm Chua - Nậm Pồ
107 Mùa A Công 11B3 Mùa Sống Dế, Sùng Thị Lâu Bản Huổi Khương, xã Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
108 Giàng A  Dơ 11B3 Giàng A Lồng, Thào Thị Dúa Bản Huổi Dạo xã Vàng Đán, Nậm Pồ,Điện Biên
109 Poòng Văn Duyên 11B3 Poòng Văn Chung, Lèng Thị Len Bản Pa Tần, xã Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
110 Lèng Văn  Lộc 11B3 Lèng Văn Yên, Poòng Thị Đao Bản Vằng Xôn Xã Nậm Khăn, Nậm Pồ,Điện Biên
111 Giàng A Nính 11B3 Giàng Nổ Làng, Mùa Thị Pá Bản Nương Xã Nà Bủng, Nậm Pồ,Điện Biên
112 Vàng A  Ca 11B4 Vàng A Thào Bản Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
113 Cứ A Sàng 11B4 Cứ A Vảng Bản Tàng Do, Nậm Tin,  Nậm Pồ, Điện Biên
114 Vàng A  Hầu 11B4 Vàng A Sèo Bản Nậm Nhừ III, Nậm Nhừ, Nậm Pồ,  Điện Biên
115 Mùa A  Kính 11B4 Mùa A Pao Bản Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
116 Khoàng Thị Thành 11B4 Khoàng Văn Ngơm Bản Hô Bai, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
117 Ma A  Dế 11B4 Ma A Sáng, Giàng Thị Sáng Bản Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
118 Chảo Phạ  Phin 11B4 Chảo Siểng Dảo Bản Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
119 Thào Thị  Pàng 11B4 Thào A Dùa Bản Nậm Tắt , Nà Bủng,  Nậm Pồ,  Điện Biên
120 Giàng A  Sừu 11B4 Giàng A Sùng, Vàng Thị Vế Bản Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
121 Thào Thị  Chu 11B4 Thào A Tàng Bản Nậm Tắt 1, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
122 Poòng Văn  Phính 11B4 Poòng Văn Chanh Bản Pa Tần-Pa Tần- Nậm Pồ-Điện Biên
123 Lường Văn  Quân 11B4 Lường Văn Ngón, Tao Thị Vương Bản Pa Tần-Pa Tần- Nậm Pồ-Điện Biên
124 Lường Văn  Tịnh 11B4 Lường Văn Ngại , Tao Thị Phong Bản Pa Tần-Pa Tần- Nậm Pồ-Điện Biên
125 Giàng A   PLấu 11B5 Giàng Thị Hồ Bản Nậm Chua, Nậm Chua,Nậm Pồ,Điện Biên
126 Hoàng Thị Dở 11B5 Hoàng A Nhà,Giàng Thị Sủa Nậm Chua 4,Nậm Chua,Nậm Pồ,Điện Biên
127 Tẩn Ngánh Chiêu 11B5 Chảo Nẻ Siêng Huổi Sâu,Pa TầnNậm Pồ, Điện Biên
128 Lèng Văn  Hóa 11B5 Lèng Văn Lơ,Poòng Thị Chanh Vằng Xôn, Nậm Khăn,Nậm Pồ, Điện Biên
129 Sùng Thị  Dí 11B5 Sùng A Pao,Vàng Thị Chấu Bản Tàng Do, Nậm Tin,Nậm Pồ,Điên Biên
130 Thào Thị  Chía 11B5 Thào A Di,Giàng Thị Máng Bản Nậm Tắt 2,Nà Bủng,Nậm Pồ,Điện Biên
131 Giàng A Hòa 11B5 Giàng A Nếnh,Tỉnh Thị Chá Bản Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ,Điện Biên
132 Ma A Ký 11B5 Ma A Páo,Tráng Thị Chư Bản Huổi Dạo,Vàng Đán, Nậm Pồ,Điện Biên
133 Hoàng A  Lao 11B5 Hoàng A Nhà,Giàng Thị Sủa Nậm Chua 4, Nậm Chua,Nậm Pồ, Điện Biên
134 Thào A  Lù 11B5 Thào A Phừ,Giàng Thị Xông Bản Phìn Hồ,Phìn Hồ, Nậm Pồ, Chà,Điện Biên
135 Thào A Mà 11B5 Thào A Chớ,Lý Thị May Bản Huổi Sang, Nà Hỳ,Nậm Pồ,Điện Biên
136 Lò Thanh Ngữ 11B5 Lò Văn Nguynh,Màng Thị Vóng Chiềng Nưa I, SiPaPhìn,Nậm Pồ,Điện Biên
137 Giàng A Vàng 11B5 Giàng A Sang, Cháng Thị Cở Bản Nậm Hài,Xã Chà Cang,Nậm Pồ.Điện Biên
138 Giàng A  Phử 11B5 Giàng A Thông,Lý Thị Dung Bản Đề Pua,Phìn Hồ,Nậm Pồ,Điện Biên
139 Giàng A Tùng 11B5 Giàng A Phềnh Bản Nậm Nhừ, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
140 Poòng Văn Nghiệp 11B5 Poòng Văn Chanh,Lèng Thị Hương Vằng Xôn, Nậm Khăn,Nậm Pồ Điện Biên
141 Sùng A  Phổng 11B5 Sùng A Sinh,Thào Thị Mỷ Bản Nậm Hài,Xã Chà Cang,Nậm Pồ.Điện Biên
142 Vàng A  Vần 11B6 Vàng A Quang Bản Huổi Nụ 1,Nà Khoa, Nậm Pồ,Điện Biên
143 Giàng A  Vư 11B6 Giàng Cứ Pao Nà Khoa-Nậm Pồ-Điện Biên
144 Sùng A  Hồng 11B6 Sùng A Thề Bản Huổi Khương,Pa Tần,Nậm Pồ,Điện Biên
145 Hồ Tấn  Ủy 11B6 Hồ Chử Dung, Ngải Mù Dính Bản Đệ Tinh II,Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điên Biên
146 Sùng A Cu 11B6 Sùng Giống Ư Bản Nậm Hài, Chà Cang, Nậm Pồ,  Điện Biên
147 Lò Văn Nhện 11B6 Lò Văn Sự Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
148 Giàng Thị  Thủy 11B6 Giàng Seo Lẻng Huổi Lụ I, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
149 Sùng A Tháng 11B7 Sùng A Tùng, Sình Thị Chữ Bản Huổi Vang - Nậm Khăn- Nậm Pồ- Điện Biên
150 Vàng A Chắn 11B7 Vàng A Sơn,Giàng Thị Ly Huổi tong ,Nậm Tin ,Nậm Pồ Điện Biên
151 Giàng A Lử 11B7  Mùa Thị Mài Nậm Hài, Chà Cang ,Nậm Pồ Điện Biên
152 Sùng A Pánh 11B7 Giàng Thị Sung Nậm đích Chà nưa Nậm Pồ Điện Biên
153 Thào A Páo 11B7 Thào A Của Nậm Hài, Chà Cang ,Nậm Pồ Điện Biên
154 Vàng A Phừ 11B7 Thào Thị Chư Bản Vàng Lếch Nậm Tin, Nậm Pồ Điện Biên
155 Sùng A Súa 11B7 Sùng A Tùng, Sình Thị Chữ Bản Huổi Vang - Nậm Khăn- Nậm Pồ- Điện Biên
156 Chảo A Dao 12C1 Chảo Pả Cuổi, Chảo A Lưu Sín Chải 2, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
157 Mùa A Lo 12C1 Mùa A Lừ, Thào Thị Dợ Tàng Do, Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
158 Giàng Phàn Pao 12C1 giàng Xoang Phù, Chảo Diêu Mẩy Sín Chải 1, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
159 Vàng A Phổ 12C1 Vàng A Tủa, Cư Thị Trá Huổi Dạo 2, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
160 Giàng Seo Sử 12C1 Giàng Seo Dì, Cư Thị Chứ Huổi Dạo , Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
161 Lý A Súa 12C1 Lý A Pao, giàng Thị Dung Huổi Lụ 2, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
162 Poòng Văn Thiếp 12C1 Pòng Văn Phóng, Lò Thị Hòa Vằng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
163 Lèng Văn Thuận 12C1 Lèng Văn Tân, Lò Thị Tâm Nà Hỳ 1, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
164 Lò Văn Cư 12C1 Lò Văn Oán, Lò Thị Yên Phiêng Ngúa, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
165 Mùa A Lềnh 12C1 Mùa A Tủa Nậm Chua 2, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
166 Thào A Sàng 12C1 Phàng Thị Pla Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
167 Giàng A Dế 12C1 Mùa Thị Pàng Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
168 Giàng A Giống 12C1 Giàng A Su, Thào Thị Dợ Mốc 4, Nậm Tin, Nậm Pồ, ĐB
169 Giàng A Hòa 12C1 Giàng A Sếnh, Ly Thị Dế Nậm Pồ con, Nà Khoa , Nậm Pồ, ĐB
170 Vàng Thị Nương 12C1 Vàng Văn Nọi, Pòng Thị Ngại Pa Tần, Pa Tần Nậm Pồ, ĐB,
171 Lý A Sử 12C1 Lý Tùng Sỵ Nậm Chua 2, Nậm Chua, Nậm Pồ, ĐB
172 Pòng Văn Tuyển 12C1 Lường Thị Von Vằng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, ĐB
173 Vàng A Vảng 12C1 Vàng Mìn Páo, Giàng Thị Ô Vàng Lếch, Nậm Tin, Nậm Pồ, ĐB
174 Pòng Thị Ngân 12C1 Poòng Văn Nói, Thùng Thị Pưng Pa Tần, Pa Tần, Nậm Pồ, ĐB
175 Vàng A Chỉnh 12C1 Vàng A Chủ, Giàng Thị Mỷ Huổi Tre, Pa Tần, Nậm Pồ, ĐB
176 Giàng A Hồng 12C1 Giàng Bùa Cớ, Hạng Thị Dé Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
177 Mùa A Vàng 12C1 Giàng Thị Mỷ Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
178 Sùng A Mang 12C1 Vừ Thị Sê Huổi Chá, Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên
179 Khoàng Thị Quỳnh 12C1 Khoàng Văn Xuân, Lò Thị Chanh Nà Càng, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
180 Tráng A Lử 12C2 Tráng A Chù, Hờ Thị Vàng Nậm Tắt , Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
181 Poòng Văn Nghiệp 12C2 Poòng Văn Nói, Thùng Thị Pưng Pa Tần, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
182 Thào A Phổng 12C2 Thào A Sèng  Bản Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
183 Chảo Nẻ Dùn 12C2 Chảo Cáo Dảo Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
184 Triệu Việt Phương 12C2 Triệu Hồng Vinh, Phùng Thị Mẩy Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
185 Vì A Sinh 12C2 Vì A Mang, Vàng Thị Pồ Mốc 4,Nậm Tin, Nậm Pồ, Điện Biên
186 Tẩn A Sơn 12C2 Tẩn A Khé Sín Chải II, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
187 Poòng Văn Hải 12C2 Poòng Văn Chinh Vằng Xôn II, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
188 Lường Thị Thơ 12C2 Lường Văn Ngại, Tao Thị Phong Pa Tần, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
189 Lò Thị Thuỷ 12C2 Lò Văn Yểng, Lèng Thị Nọi Nà Hỳ II, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
190 Lò Văn Tuỷ 12C2 Lèng Thị Dạn Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
191 Lý Văn Tuyên 12C2 Lý Văn Héo Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
192 Lù Văn Thiện 12C2 Lù Văn Thành  Nà Hỳ III, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
193 Lò Thị Loan 12C2 Lò Văn Nhân, Lò Thị Hòa Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
194 Khoàng Văn Hiệu 12C2 Khoàng Văn Hiệp, Thùng Thị Kim Bản Hô Bai, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
195 Vàng Thị Chung 12C2 Lù Thị Nhừ Nậm Chua 4, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
196 Mùa A Chung 12C2 Mùa A Páo, Giàng Thị Chá  Bản Ham Xoong II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
197 Mùa A Công 12C2 Mùa A Tú  Bản Nậm Pồ Con, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
198 Poòng Văn Tùng 12C2 Poòng Văn Sáng -  Tao Thị Păn  Nà Cang, Chà Nưa, Nậm Pồ, Điện Biên
199 Lò Ngọc Phúc 12C2 Lò Ngọc Nhân, Mai Thị Hải Tân Lập, Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
200 Giàng A Tráng 12C3 Giàng A Náng, Thào Thị Sống Bản Nậm Tắt II, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
201 Vàng Văn Dược 12C3 Vàng Văn Chuyên, Điêu Thị Ôn Bản Tân Lập,  Si Pa Phìn,  Nậm Pồ, Điện Biên
202 Lý Nải Guyện 12C3 Lý Sỉnh Chẳn Bản Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ,  Điện Biên
203 Khoàng Văn Hóa 12C3 Khoàng Văn Nói, Thùng Thị Chơ  Bản Nà Hỳ I, Nà Hỳ,  Nậm Pồ, Điện Biên
204 Vi Văn Hóa 12C3 Tao Văn Phong Bản Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
205 Chảo San Kiêm 12C3 Chảo Chàn Tình Huổi Sâu,  Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
206 Giàng A Lềnh 12C3 Sùng Thị Mỷ Bản Huổi Dạo, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
207 Lường Văn Lún 12C3 Lường Văn Bình Bản Phiêng Ngúa, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
208 Khoàng Văn Minh 12C3 Khoàng Văn E Bản Nậm Ngà, Nậm Chua,  Nậm Pồ, Điện Biên
209 Giàng A Mình 12C3 Hờ Thị Dợ Bản Huổi Khương, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
210 Thào A Nhà 12C3 Thào A Siêu, Sùng Thị Chu Bản Nậm Thà Là, Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
211 Giàng A Páo 12C3 Mùa Thị Dung Bản Trên Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên
212 Lù A Phủ 12C3 Lù A Sùng Bản Nậm Chua 5, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
213 Giàng A Tỉnh 12C3 Mùa Thị Mo Bản Nậm Chua 2, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
214 Khoàng Văn Toán 12C3 Thùng Thị Ơn Bản Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
215 Quàng Văn Tuấn 12C3 Quàng Văn Xuyên,Lường Thị Viên Bản Phiêng Ngúa, Nậm Chua, Nậm Pồ, Điện Biên
216 Thào A Vư 12C3 Thào A Lử Bản Ham Xoong, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
217 Mùa A Cau 12C3 Mùa A Hờ, Ly Thị Mỷ Nậm Pồ Con-Nà Khoa- Nậm Pồ
218 Lò Văn Lực 12C3 Lò Văn Ủng, Tao Thị Pắn  Nà Hỳ I, Nậm Pồ, Điện Biên
219 Quàng Thị Lê 12C3 Quàng Văn Hiền, Lèng Thị Thiết Nà Hỳ I- Nà Hỳ- Nậm Pồ
220 Tráng A Lồng 12C3 Tráng  A Dính Tàng Do- Nậm Tin- Nậm Pồ
221 Poòng Văn Quý 12C3 Poòng Văn Phấn Pa Tần- Pa Tần- Nậm Pồ
222 Giàng A Tàng 12C3 Giàng A Chứ B Tàng Do- Nậm Tin- Nậm Pồ
223 Khoàng Văn Phúc 12C3 Khoàng Văn Thành, Thùng Thị Phớn Nà Cang- Chà Nưa- Nậm Pồ
224 Thào A Thắng 12C3 Sùng Thị Mải Hô Củng- Chà Tở-Nậm Pồ
225 Sình A Thìn 12C3 Sình Quán Pao, Phạm Thị Quyên Huổi Dạo- Nà Bủng- Nậm Pồ
226 Hờ A Chỉnh 12C4 Hờ A Giáo, Thào Thị Dợ Nậm Tin 3, Nậm Tin, Nậm Pồ, ĐB
227 Thào A Chờ 12C4 Thào A Hồ, Hờ Thị Chai Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ, ĐB
228 Giàng A Chua 12C4 Mùa Thị Mỷ Huổi Khương 2, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
229 Giàng Thị Dế 12C4 Giàng A Sửu, Sùng Thị Ly,Giàng A Thành Huổi Dạo II, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
230 Giàng A Dế 12C4 Giàng A Tàng, Tráng Thị Dinh Nậm Hài, Chà Cang, Nậm Pồ, Điện Biên
231 Poòng Thị Định 12C4 Lường Thị Vui Pa Tần, Nậm Pồ, ĐB
232 Sùng A Dờ 12C4 Sùng Giống Vừ May hốc, Phìn Hồ, Nậm Pồ, ĐB
233 Khoàng Văn Giang 12C4 Khoàng Văn Tim, Poòng Thị Đôi Vàng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, ĐB
234 Khoàng Thị Hoài 12C4 Khoàng Văn Khánh, Poòng Thị Vân Vàng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, ĐB
235 Khoàng Thị Minh 12C4 Khoàng Văn Bình, Poòng Thị Viên Chăn Nuôi, Phìn Hồ, Nậm Pồ, ĐB
236 Sùng A Phừ 12C4 Sùng A Páo, Lý Thị Chu Phìn Hồ, Phìn Hồ, Nậm Pồ, ĐB
237 Sùng A Thắng 12C4 Sùng A Khoa Bản Nà Bủng 1,Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
238 Giàng A Tráng 12C4 Giàng A Lồng, Sùng Thị Mỷ Mốc 4, Nậm Tin, Nậm Pồ, ĐB
239 Sìn Sín Tỷ 12C4 Sìn Quán Pao, Phạm Thị Quyên Huổi Dạo 2, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
240 Lý San Chòi 12C4 Lý Nhụn Chòi Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ, ĐB
241 Vàng A Dảnh 12C4 Vàng A Của Nậm Đích, Chà Nưa, Nậm Pồ, ĐB
242 Thào A De 12C4 Thào A Dính Nậm Tắt, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
243 Lò Văn Hưng 12C4 Lò Văn Tuấn, Lèng Thị Vin Nà Hỳ I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, ĐB
244 Sùng A Ke 12C4 Sùng A Thào, Giàng Thị Mênh Nà Bủng 2, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
245 Phùng Ông Khé 12C4 Đặng Sành Quáng Huổi Cơ Dạo, Nà Hỳ, Nậm Pồ, ĐB
246 Quàng Văn Quỳnh 12C4 Quàng Văn Diên, Quàng Thị Cẩn Nà Hy I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, ĐB
247 Chảo Sử Trình 12C4 Chảo Xuân Trình, Chảo Mể Loàng Huổi Sâu, Pa Tần, Nậm Pồ, ĐB
248 Giàng A Xu 12C4 Tráng Thị Máng Bản Nương, Nà Bủng, Nậm Pồ, ĐB
249 Vàng A  Dình 12C5 Vàng A Sáng, Vàng Thị Tùng Bản Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
250 Sùng A De 12C5 Sùng A Phai Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
251 Thào A Hòa (A) 12C5 Thào A Phứ, Sùng Thị Dớ Bản Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
252 Thào A Hòa (B) 12C5 Thào A Lúa Bản Huổi Đáp, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
253 Thào A Chúng 12C5 Thào A Dơ Nậm Nhừ 2, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
254 Mùa A Sì 12C5 Mùa A Sáng Ham Xong 2, Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
255 Poòng Văn Miến 12C5 Poòng Văn Sướng, Khoàng Thị Thìn Vàng Xôn, Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
256 Vàng A Phừ 12C5 Vàng A Páo, Giàng Thị Mỉ Nậm Nhừ 2, Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
257 Poòng Văn Hương 12C5 Poòng Văn Pưng, Thùng Thị Păn bản Pa Tần, Xã Pa Tần, Nậm Pồ, Điện Biên
258 Chảo A Pà  12C5 Chảo Diền Cuổi Bản Sín Chải I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
259 Chảo Ông  Nghị  12C5 Chảo Sùng Quáng, Tẩn Mùi Phẩy Bản Vàng Đán,Vàng Đán, Nậm Pồ, Điện Biên
260 Cháng A Chung  12C5 Cháng A Di, Sùng Thị Pai Phìn Hồ, Phìn Hồ, Nậm Pồ, Điện Biên
261 Tẩn A Niền  12C5 Tẩn Mìn Chìu Bản Sín Chải I, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
262 Sùng A Phổng 12C5 Sùng A Vừ, Thào Thị Chá Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
263 Giàng A Chớ  12C5 Giàng A Dế, Sùng Thị Chu Huổi Sang, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
264 Vàng A Su  12C5 Vàng A Thề, Giàng Thị Dia Nậm Chua I, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên
265 Giàng A Khua  12C5 Giàng A Chúng Nậm Chua 1, Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên

 Tags: , , , , , , , ,

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN MỚI NHẤT
Thông báo V/v xét tuyển nguyện vọng 2 vào lớp 10 năm học 2024 - 2025
THỂ LỆ cuộc thi ảnh quảng bá văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Điện Biên năm 2024
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2024 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 của trường THPT Chà Cang
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2023 của trường THPT Chà Cang
Hoạt động nhà trường
Liên kết website

 

 

 

 

Ảnh hoạt động nhà trường
1anhhoithi.jpg 1266659120-nv.jpg 1266661209-nv.gif 1268850604-nv.jpg 1269273502-nv.jpg
Có thể bạn quan tâm
Quản trị thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay10,904
  • Tháng hiện tại305,011
  • Tổng lượt truy cập15,958,592
TRƯỜNG THPT CHÀ CANG
Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây