DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT I

Stt Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Điểm tính theo kết quả xếp loại HK,HL 4 năm học THCS Điểm cộng thêm Tổng điểm xét tuyển
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm xếp theo HKHL
HK HL Điểm HK HL Điểm HK HL Điểm HK HL Điểm
1 Lèng Văn Anh 21/05/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
2 Thùng Văn Công 12/12/1996 Thái TB TB 5 TB TB 5 T K 9 K Tb 6 25 2 27
3 Vàng A Công 16/08/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T K 9 T K 9 32 2 34
4 Ma Thị  Cống 24/10/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T K 9 T TB 7 30 2 32
5 Tao Văn Cưới 10/01/1995 Thái K TB 6 T TB 7 K TB 6 T TB 7 26 2 28
6 Poòng Thị Cương 06/07/1994 Thái T TB 7 K TB 6 T TB 7 T TB 7 27 2 29
7 Vàng A Chang 15/04/1996 Mông TB TB 5 TB TB 5 K TB 6 K TB 6 22 2 24
8 Thào A  Chinh 01/03/1996 Mông K TB 6 T TB 7 T K 9 T TB 7 29 2 31
9 Giàng A Chơ 20/10/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
10 Giàng A Chua 01/02/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
11 Mùa A Chư 16/04/1995 Mông K TB 6 K TB 6 TB TB 5 T TB 7 24 2 26
12 Lò Văn  Chương 25/06/1996 Thái TB TB 5 K TB 6 K TB 6 K TB 6 23 2 25
13 Khoàng Văn Dang 17/02/1996 Thái K TB 6 T K 9 T K 9 K TB 6 30 2 32
14 Giàng A Dế 07/10/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T K 9 T TB 7 30 2 32
15 Vàng A 04/05/1995 Mông T TB 7 K TB 6 T K 9 T K 9 31 2 33
16 Giàng Thị Dở 01/04/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
17 Sùng A Dung 19/03/1995 Mông T K 9 T K 9 T K 9 T K 8 35 2 37
18 Khoàng Thị  Duyên 03/07/1995 Thái T TB 7 K TB 6 K TB 6 T TB 7 26 2 28
19 Lèng Thị  Dương 17/10/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
20 Khoàng Văn Dương 02/09/1996 Thái TB TB 5 TB TB 5 K TB 6 K TB 7 23 2 25
21 Lò Văn  Dương 21/09/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
22 Lò Văn  Điện 05/02/1995 Kháng T TB 7 K TB 6 T TB 7 T TB 7 27 2 29
23 Khoàng Thị  22/06/1994 Thái T TB 7 T K 9 T TB 7 T TB 7 30 2 32
24 Thùng Văn 13/12/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
25 Khoàng Thị  Hạnh 08/10/1995 Thái T TB 7 T TB 7 T K 9 T K 9 32 2 34
26 Lò Thị Thu Hằng 06/09/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
27 Poòng Thị Hằng 26/12/1995 Thái T TB 7 T TB 7 K TB 6 T TB 7 27 2 29
28 Khoàng Thị  Hằng 06/06/1996 Thái K TB 6 T TB 7 K TB 6 T TB 7 26 2 28
29 Lường Văn Hiền 27/12/1995 Thái T TB 7 T TB 7 K TB 6 K TB 7 27 2 29
30 Lò Thị Hiệp 05/11/1995 Thái TB TB 5 TB TB 5 K TB 6 K TB 6 22 2 24
31 Lò Văn  Hiệu 15/03/1995 Thái TB TB 5 TB TB 5 K TB 6 K TB 6 22 2 24
32 Poòng Văn Hoàn 09/08/1995 Thái T TB 7 K TB 6 T TB 7 T TB 7 27 2 29
33 Lèng Văn Hoàng 08/09/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
34 Poòng Văn Hoàng 02/07/1996 Thái K TB 6 K TB 6 K TB 6 K TB 6 24 2 26
35 Khoàng Thị  Hồng 08/03/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
36 Poòng Thị Hồng 16/04/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T K 9 T TB 7 30 2 32
37 Lường Thị  Hồng 15/09/1995 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
38 Lò Thị Huệ 03/10/1995 Thái K TB 6 T K 9 T K 9 K TB 6 30 2 32
39 Quách Văn Hùng 11/12/1993 Mường T TB 7 T TB 7 K TB 6 K TB 6 26 2 28
40 Lò Thị Huỳnh 28/06/1995 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
41 Lèng Văn Hương 20/01/1996 Thái TB TB 5 K TB 6 K TB 6 TB Y 5 22 2 24
42 Khoàng Văn Hương 05/05/1996 Thái T TB 7 T TB 7 K TB 6 K TB 6 26 2 28
43 Poòng Văn  Hương 26/06/1996 Thái K TB 6 K TB 6 T TB 7 K TB 6 25 2 27
44 Poòng Thị Kiệm 19/09/1995 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
45 Thùng Thị Kim 16/09/1996 Thái T TB 7 T K 9 T K 9 T K 9 34 2 36
46 Thùng Văn Khánh 24/08/1996 Thái T K 9 T K 9 T K 9 T K 9 36 2 38
47 Khoàng Thị  Lai 15/11/1996 Thái K TB 6 T K 9 T K 9 T K 9 33 2 35
48 Lò Thị  Lan 02/03/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
49 Thùng Thị Lan 20/05/1995 Thái T TB 7 T K 9 T K 9 T K 9 34 2 36
50 Lường Thị  Lan 25/08/1996 Thái TB TB 5 T K 9 T K 9 T K 9 32 2 34
51 Hoàng A  Lềnh 01/12/1995 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
52 Poòng Thị Liệu 28/03/1995 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
53 Lèng Thị  Linh 05/10/1995 Thái T K 9 T K 9 T K 9 T TB 7 34 2 36
54 Tao Thị Loan 24/09/1996 Thái TB TB 5 TB TB 5 T K 9 K TB 6 25 2 27
55 Lý Văn Lọm 20/03/1995 Mông T TB 7 K TB 6 T TB 7 K TB 6 26 2 28
56 Chảo Mể Lụa 16/01/1996 Dao T TB 7 T K 9 T K 9 T K 9 34 2 36
57 Lò Thị Luyện 28/03/1996 Thái T TB 7 T K 9 T K 9 T K 9 34 2 36
58 Tao Văn Lượng 25/01/1995 Thái T K 9 T K 9 T K 9 T K 9 36 2 38
59 Lò Thị Lưu 28/03/1996 Thái K TB 6 T K 9 T K 9 T TB 7 31 2 33
60 Poòng Thị 04/05/1995 Thái T TB 7 K TB 6 T TB 7 T TB 7 27 2 29
61 Thùng Thị Mai 30/11/1996 Thái T TB 7 T K 9 T TB 7 T TB 7 30 2 32
62 Lèng Thị  Mây 08/12/1996 Thái T TB 7 T K 9 T K 9 T K 9 34 2 36
63 Thùng Thị Minh 10/12/1995 Thái T K 9 T K 9 T K 9 T TB 7 34 2 36
64 Chảo Lố Mông 14/02/1996 Dao T TB 7 T TB 7 T TB 7 TB TB 5 26 2 28
65 Khoàng Văn Mừng 01/07/1994 Thái K TB 6 TB TB 5 T TB 7 K TB 6 24 2 26
66 Tao Thị Nga 22/11/1996 Thái T K 9 T G 10 T K 9 T K 9 37 2 39
67 Poòng Thị Ngoai 08/09/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
68 Poòng Thị Ngoai 09/10/1995 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
69 Lường Thị  Ngọc 19/03/1996 Thái T K 9 T K 9 T K 9 T K 9 36 2 38
70 Thùng Văn Nguyễn 06/02/1995 Thái K TB 6 K TB 6 K TB 6 K TB 6 24 2 26
71 Tao Văn Nguyệt 28/11/1996 Thái K TB 6 K TB 6 T K 9 K TB 6 27 2 29
72 Vàng A Nhà 14/10/1996 Mông TB TB 5 TB TB 5 K TB 6 K TB 6 22 2 24
73 Poòng Thị Nhung 05/03/1995 Thái K TB 6 K TB 6 T TB 7 T TB 7 26 2 28
74 Lèng Văn Oai 15/07/1996 Thái K TB 6 K TB 6 K TB 6 K TB 6 24 2 26
75 Tao Thị Oanh 17/02/1994 Thái T K 9 T K 9 K K 8 T K 9 35 2 37
76 Giàng A Pha 15/10/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 K TB 6 27 2 29
77 Lý A Phắng 07/03/1995 Mông K TB 6 T TB 7 T TB 7 K TB 6 26 2 28
78 Chảo San Phin 20/07/1996 Dao T TB 7 T K 9 T K 9 T K 9 34 2 36
79 Thào A Phú 10/11/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
80 Vàng A Phứ 27/09/1995 Mông T TB 7 T TB 7 T K 9 T TB 7 30 2 32
81 Tao Văn Quý 26/12/1995 Thái T TB 7 K TB 6 TB TB 5 K TB 6 24 2 26
82 Khoàng Văn Quý 15/07/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
83 Tao Văn Quyến 03/09/1996 Thái K TB 6 T TB 7 K TB 6 T TB 7 26 2 28
84 poòng Văn  Quỳnh 07/08/1995 Thái T TB 7 T TB 7 K TB 6 T TB 7 27 2 29
85 Mùa A Sẩu 02/08/1995 Mông K TB 6 K TB 6 T K 9 T K 9 30 2 32
86 Lò Văn  Sơn 03/06/1995 Thái K TB 6 K TB 6 T TB 7 K TB 6 25 2 27
87 Lèng Văn Sơn 13/07/1996 Thái K TB 6 K TB 6 K TB 6 K TB 7 25 2 27
88 Tao Thị Tâm 07/01/1996 Thái T K 9 T K 9 T K 9 T K 9 36 2 38
89 Tao Thị Tấm 15/04/1996 Thái TB TB 5 TB TB 5 T K 9 K TB 6 25 2 27
90 Lèng Thị  Tiện 02/04/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T K 9 30 2 32
91 Lèng Thị  Tình 24/01/1996 Thái T TB 7 T K 9 T K 9 T K 9 34 2 36
92 Lò Thi  Tịnh 19/09/1996 Thái T K 9 T K 9 T K 9 T K 9 36 2 38
93 Vì Văn  Toàn 08/07/1994 Thái TB TB 5 T TB 7 K TB 6 T TB 7 25 2 27
94 Lường Văn Toán 24/04/1995 Thái T TB 7 T TB 7 K TB 6 T TB 7 27 2 29
95 Poòng Văn Tuấn 10/09/1996 Thái T TB 7 T TB 7 K TB 6 T TB 7 27 2 29
96 Lò Văn  Tuấn 27/05/1996 Thái K TB 6 K TB 6 T K 9 T K 9 30 2 32
97 Lèng Văn Tùng 01/04/1996 Thái T TB 7 T K 9 T K 9 T K 9 34 2 36
98 Vàng A Tùng 11/10/1995 Mông K TB 6 T K 9 T K 9 T K 9 33 2 35
99 Thào A  Tùng 30/04/1995 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 TB TB 5 26 2 28
100 Lò Văn  Tuyên 07/03/1995 Thái T TB 7 T K 9 T TB 7 T K 9 32 2 34
101 Lèng Văn 08/10/1996 Thái K TB 6 K TB 6 TB TB 5 K TB 6 23 2 25
102 Giàng A  Thái 06/06/1995 Mông T TB 7 T TB 7 K TB 6 T TB 7 27 2 29
103 Lèng Thị  Thanh 30/11/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T K 9 T K 9 32 2 34
104 Lèng Thị  Thanh 05/06/1996 Thái T TB 7 T TB 7 K TB 6 K TB 6 26 2 28
105 Giàng A Thào 14/02/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
106 Poòng Thị Thảo 03/04/1995 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
107 Lường Văn Thắm 02/09/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T K 9 T TB 7 30 2 32
108 Thùng Văn Thắng 01/02/1996 Thái T TB 7 T TB 7 K TB 6 T TB 7 27 2 29
109 Lèng Văn Thân 03/02/1996 Thái T K 9 T K 9 T K 9 T K 9 36 2 38
110 Giàng A Thề 02/11/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 T K 9 30 2 32
111 Tao Thị Thim 03/08/1996 Thái T TB 7 T K 9 T K 9 T K 9 34 2 36
112 Khoàng Văn Thịnh 05/01/1995 Thái T TB 7 T TB 7 K TB 6 T TB 7 27 2 29
113 Poòng Văn Thịnh 05/05/1996 Thái T TB 7 T K 9 T K 9 T K 9 34 2 36
114 Khoàng Văn  Thoại 20/10/1996 Kháng T TB 7 K TB 6 K TB 6 T TB 7 26 2 28
115 Lèng Thị  Thọng 16/12/1995 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
116 Khoàng Thị  Thu 14/04/1996 Thái T TB 7 T TB 7 K TB 6 T TB 7 27 2 29
117 Khoàng Thị  Thu 20/11/1995 Thái T K 9 K TB 6 T K 9 T TB 7 31 2 33
118 Poòng Thị Thu 04/05/1995 Thái TB TB 5 T TB 7 T TB 7 T TB 7 26 2 28
119 Lèng Thị  Thu 08/04/1995 Thái T TB 7 T K 9 T TB 7 T K 9 32 2 34
120 Lèng Văn Thuận 06/01/1996 Thái K TB 6 T TB 7 T K 9 T K 9 31 2 33
121 Lèng Thị  Thùy 19/02/1996 Thái T TB 7 T K 9 T K 9 T K 9 34 2 36
122 Thùng Thị Thương 10/08/1996 Thái TB TB 5 TB TB 5 T K 9 K TB 6 25 2 27
123 Lường Văn Thượng 20/06/1995 Thái T TB 7 T TB 7 K TB 6 K TB 6 26 2 28
124 Poòng Văn Trung 13/05/1995 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T K 9 30 2 32
125 Lò Văn  Trường 20/03/1996 Thái T TB 7 T TB 7 K TB 6 T TB 7 27 2 29
126 Khoàng Thị  Vận 28/05/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
127 Lèng Thị  Vui 14/04/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 K TB 6 27 2 29
128 Thùng Văn Vượng 25/08/1996 Thái K TB 6 T K 9 T TB 7 T K 9 31 2 33
129 Lò Thị Xuân 08/02/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T K 9 T K 9 32 2 34

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG


Stt Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Điểm tính theo kết quả xếp loại HK,HL 4 năm học THCS Điểm cộng thêm Tổng điểm xét tuyển
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm xếp theo HKHL
HK HL Điểm HK HL Điểm HK HL Điểm HK HL Điểm
1 Vàng A  Dèm 21/08/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 K TB 6 27 2 29
2 Khoàng Thị  Ký 08/03/1995 Kháng K TB 6 T TB 7 T TB 7 T TB 7 27 2 29
3 Cháng A  Chè 05/03/1994 Mông K TB 6 K TB 6 K TB 6 T TB 7 25 2 27
4 Thào A  Chu 06/01/1996 Mông K TB 6 T TB 7 T TB 7 T TB 7 27 2 29
5 Thào A  Chứ 15/04/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
6 Lường Thị  Chương 26/02/1996 Thái T TB 7 T K 9 T K 9 T K 9 34 2 36
7 Thùng Văn  Dẫn 03/01/1996 Thái T TB 7 K TB 6 T K 9 K K 8 30 2 32
8 Thào A Dế 20/11/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
9 Lường Văn Diện 07/02/1996 Kháng T K 9 T G 10 T G 10 T G 10 39 2 41
10 Kháng A  20/08/1995 Mông T TB 7 T K 9 T TB 7 T TB 7 30 2 32
11 Hờ A  Dùa 04/06/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 K TB 6 27 2 29
12 Lò Văn  Duân 28/07/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
13 Poòng Văn  Dương 03/02/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 K TB 6 27 2 29
14 Tao Văn Đại 09/02/1996 Thái T TB 7 T K 9 T K 9 T TB 7 32 2 34
15 Lường Thị  Điệu 28/03/1996 Thái T K 9 T K 9 T K 9 T K 9 36 2 38
16 Khoàng Văn  Đồng 08/02/1996 Thái T K 9 T K 9 K K 8 T K 9 35 2 37
17 Tao Thị Giang 17/03/1994 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
18 Thùng Văn Giang 29/05/1994 Thái K TB 6 K TB 6 TB TB 5 K TB 6 23 2 25
19 Tráng A  Giàng 27/02/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
20 Chảo Mể Hang 15/05/1996 Dao T TB 7 T K 9 T K 9 T K 9 34 2 36
21 Thào A  Hạng 19/05/1993 Mông K TB 6 T TB 7 K TB 6 K TB 6 25 2 27
22 Giàng A  Hạnh 12/06/1995 Mông K TB 6 T TB 7 T TB 7 T TB 7 27 2 29
23 Lường Thúy Hiền 08/03/1996 Thái T K 9 T K 9 T K 9 T K 9 36 2 38
24 Cà Văn Hùng 07/03/1995 Thái K TB 6 K TB 6 K TB 6 K TB 6 24 2 26
25 Ma Thị  Lang 22/12/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T K 9 T K 9 32 2 34
26 Tao Tiến  Long 23/10/1996 Thái T TB 7 T TB 7 K K 8 K TB 6 28 2 30
27 Thùng Văn  Lợi 23/07/1996 Thái T TB 7 T K 9 T K 9 T K 9 34 2 36
28 Chảo Pham Lụa 26/02/1996 Dao T TB 7 T TB 7 T K 9 T K 9 32 2 34
29 Giàng  A  Lử 06/06/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
30 Lò Văn  Lực 10/06/1996 Thái T TB 7 T K 9 T K 9 T K 9 34 2 36
31 Khoàng Thị  Mây 28/12/1996 Thái T K 9 T K 9 T K 9 T K 9 36 2 38
32 Chảo Phể   Mềnh 02/07/1995 Dao T K 9 T K 9 T K 9 T K 9 36 2 38
33 Cư Thị  Mủa 14/04/1995 Mông T TB 7 T K 9 T K 9 T K 9 34 2 36
34 Hạng A  Nắng 02/06/1996 Mông T K 9 T K 9 T K 9 T K 9 36 2 38
35 Giàng A  Pao 08/02/1995 Mông T TB 7 T TB 7 T K 9 T K 9 32 2 34
36 Thào Thị  Púa 06/11/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T K 9 T TB 7 30 2 32
37 Chảo San  Phin 08/06/1996 Dao T TB 7 K TB 6 T TB 7 K TB 6 26 2 28
38 Poòng Văn Quế 20/10/1993 Thái K TB 6 K TB 6 K TB 6 K TB 6 24 2 26
39 Lường Văn Quyền 16/03/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T K 9 T K 9 32 2 34
40 Poòng Như Quỳnh 19/05/1996 Thái T K 9 T K 9 T TB 7 T K 9 34 2 36
41 Thào A Sanh 02/09/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T K 9 T TB 7 30 2 32
42 Thào A  Sèng 02/03/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
43 Mùa A 15/02/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
44 Hờ A  Sinh 15/08/1996 Mông K TB 6 T TB 7 K TB 6 K TB 6 25 2 27
45 Giàng A  Súa 17/03/1996 Mông K TB 6 K TB 6 T TB 7 T TB 7 26 2 28
46 Khoàng Thị  Tâm 18/10/1996 Thái TB TB 5 TB TB 5 K TB 6 TB TB 5 21 2 23
47 Lèng Thị  Tịnh 26/03/1996 Thái T K 9 T K 9 T K 9 T TB 7 34 2 36
48 Giàng A Tủa 06/07/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
49 Khoàng Thị Tuyên 01/03/1996 Thái T TB 7 T TB 7 T K 9 T TB 7 30 2 32
50 Giàng A  Thò 28/11/1996 Mông K TB 6 T TB 7 K TB 6 K TB 6 25 2 27
51 Thùng Văn  Thơ 18/05/1996 Thái T TB 7 K TB 6 T K 9 T K 9 31 2 33
52 Giàng A  Trang 20/07/1993 Mông T TB 7 K TB 6 T TB 7 T TB 7 27 2 29
53 Hoàng A  Tráng 30/12/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
54 Chảo Láo Ú 03/03/1995 Dao T TB 7 T K 9 T K 9 T TB 7 32 2 34
55 Giàng A Vàng 23/07/1996 Mông T TB 7 T TB 7 T K 9 T TB 7 30 2 32
56 Lùng Văn  Văn 07/05/1996 Kháng T TB 7 K TB 6 K TB 6 K TB 6 25 2 27
57 Lèng Văn Văn 20/12/1995 Thái T TB 7 T TB 7 T TB 7 T TB 7 28 2 30
58 Poòng Văn 18/07/1996 Thái T TB 7 T TB 7 K TB 6 K TB 6 26 2 28
59 Tao Văn           Nghiệp 30/07/1996 Thái K TB 6 T TB 7 K TB 6 K TB 6 25 2 27
60 Vàng A Páo 20/03/1996 Mông K TB 6 T TB 7 K TB 6 T TB 7 26 2 28